De flesta bisysslor är tillåtna. Vissa kan, eller ska, dock förbjudas enligt lag eller kollektivavtal som gäller för statligt anställda. En bisyssla får inte vara förtroendeskadlig i den meningen att den rubbar tilltron till den anställde, dennes kollegor eller Stockholms universitet. Även bisysslor som är arbetshindrande eller konkurrerar med universitetets uppdragsverksamhet kan förbjudas.

Lärare inom universitet och högskolor förutsätts samverka med det omgivande samhället i enlighet med den s.k. tredje uppgiften. De har därför en särskild rätt att ägna sig åt s.k. FoU-bisysslor som innebär forskning och utveckling inom det egna ämnesområdet. Lärare har dock även en särskild plikt, enligt högskoleförordningen, att till arbetsgivaren redovisa sina ämnesanknutna bisysslor. FoU-bisysslor får, i likhet med andra bisysslor, inte vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande.

Tillåtna bisysslor ska hållas klart åtskilda från arbetet inom ramen för anställningen vid Stockholms universitet.

Rektor har fattat beslut om föreskrifter om bisysslor den 25 februari 2016. Information om anställdas bisysslor, bifogad fil nedan, utgör en fördjupning i ämnet och innehåller mer detaljerade resonemang samt redogörelser för praxis på området:

  • vad som kan vara en bisyssla
  • vilka bisysslor som kan vara otillåtna p.g.a. att de är förtroendeskadliga
  • arbetshindrande eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet
  • lärares rätt att ägna sig åt FoU-bisysslor
  • lärares plikt att redovisa ämnesanknutna bisysslor
  • arbetsgivarens skyldighet att informera om reglerna rörande bisyssla
  • vem som fattar beslut och lämnar besked i fråga om bisyssla
  • handläggning och förvaring av uppgifter om bisyssla.


Anställda anmäler själva bisysslor i personalsystemet Primula. Universitetslärare ska göra detta fortlöpande och på eget initiativ. Andra anställda är endast skyldiga att redovisa bisysslor i Primula, om arbetsgivaren begär det.