Föräldraledighet

Föräldraledighetslagen, reglerar arbetstagares rätt till ledighet för vård av barn, ledighetstyp, villkor för ledighet och ledighetens omfattning.

Olika typer av ledighet enligt lagen

 1. mammaledighet, i samband med barns födelse,
 2. hel ledighet tills barnet blivit 18 mån,
 3. deltidsledighet med föräldrapenning,
 4. förkortning av arbetstid med 1/4 intill barnet fyllt 8 år samt
 5. ledighet för tillfällig vård av barn.

– Ledighet kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, fjärdedels eller åttondels ledighet. Förkortning av arbetstiden med 1/4 gäller heltidsanställd.

– Ledighet får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.

– Anmälan om ledighet ska göras två månader före ledighetens början eller, om detta inte kan ske, snarast möjligt.

– Vid tillfällig vård av barn ska ledigheten anmälas en vecka i förväg.
Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälningstid.*

Partiell föräldraledighet utöver föräldraledighetslagen
Utöver den lagliga rätten till föräldraledighet kan statsanställd beviljas förkortning av arbetstiden, partiell föräldraledighet, enligt tjänstledighetsförordningen för vård av barn intill det att barnet fyller 12 år.

Ansökan om ledighet

 1. Informera prefekt/enhetschef/handledare under vilken tid du tänker vara ledig.
 2. Ledighetsansökan lämnas till institutionen minst 2 månader i förväg vid föräldraledighet och snarast möjligt vid annan ledighet.
 3. Anmäl till försäkringskassan att du ska vara föräldraledig.

 På ledighetsansökan ska framgå typ av föräldraledighet, med fr.o.m. och t.o.m. datum, omfattning av ledigheten och barnets födelsedatum.

Beslut om ledighet och återtagande av ledighet
Arbetsgivaren beslutar om ledighet enligt föräldraledighetslagen och tjänstledighetsförordningen.

Om arbetstagaren önskar avbryta pågående ledighet ska detta anmälas till närmsta chef. I det fall ledigheten har pågått en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren mottagit underrättelsen.

Ersättning från Försäkringskassan
Under föräldraledighet utgår föräldrapenning från Försäkringskassan enligt lagen om allmän försäkring. Se vidare Försäkringskassan.

Ersättning från universitetet
Utöver föräldrapenning från Försäkringskassan betalar universitetet 10% av din lön som föräldralön.

Föräldralön
Stockholms universitet och de lokala personalorganisationerna har i lokalt kollektivavtal (Villkorsavtal-SU, kap 8) regler om föräldralön (med giltighet fr.o.m 2008-01-01) som ersätter regleringen om föräldrapenningtillägget i 8 kap i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

En arbetstagare som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldralön om föräldrapenning utgår från Försäkringskassan. Med adoptivbarn likställs barn som har tagits emot i adoptionssyfte och tiden beräknas från det att barnet kommer till adoptivföräldern.

 • Föräldralön utgår längst till barnet är 36 månader.
 • Föräldralönen utgår med 10 procent av den aktuella daglönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av daglönen.
 • Föräldralönen utbetalas månadsvis i förhållande till ledighetens omfattning och utgår under högst 360 dagar.
 • Ledighet med föräldralön är semesterlönegrundande enligt semesterlagen.


Föräldraledighet utan ersättning

Utöver den lagliga rätten till föräldraledighet kan du som statsanställd beviljas förkortning av arbetstiden enligt Tjänstledighetsförordningen (1984:111) för vård av barn intill det att barnet fyller 12 år. Förutsättningarna för denna rätt till ledighet är att du varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader de senaste två åren.