Allmänt om ledighet

Arbetsgivaren kan bevilja dig ledighet för olika ändamål. En del ledigheter har du rätt till, andra ledigheter beviljar arbetsgivaren, om det kan göras med hänsyn till verksamheten. De ledigheter som du har rätt till är t.ex. ledighet för studier, viss föräldraledighet, ledighet för närståendevård och av trängande familjeskäl.

Har du en tillsvidareanställning vid universitetet har du rätt att vara tjänstledig från den anställningen, om du blir erbjuden en annan statlig tidsbegränsad anställning. Detta gäller dock längst i två år. Rätten gäller endast tjänstledighet på heltid. För ledighet på deltid krävs att du och din närmsta chef är överens.
 

Om beslutet

Enligt delegationsordningen är det prefekten/motsvarande som beslutar om ledighet. Dock är det rektor som fattar beslut om ledighet längre än ett år för professorer.

Beslutet innehåller två delar. En del är beslutet om att bevilja ledighet, den andra delen är beslutet om eventuell lön som ska utgå under ledigheten. Beslutet om lön under ledigheten fattas på Personalavdelningen. Båda delarna i beslutet hänger ihop. Därför är det lämpligt att den som beviljar ledigheten samråder med Personalavdelningen om löneförmån innan beslutet fattas så att samstämmiga uppgifter lämnas till den anställde.
 

Ledighet med lön

Om arbetsgivaren har beviljat en arbetstagare ledighet med stöd av tjänstledighetsförordningen (1984:111) eller annan författning, kan arbetstagaren ha rätt till lön utan avdrag under ledigheten enligt sammanställningen nedan:

 • släktangelägenhet inom egen familj eller den närmaste släktkretsen (läs förtydligande längre ner), den tid som behövs, dock längst 10 arbetsdagar/år
 • flyttning, 1 arbetsdag (folkbokföringsadress)
 • centralt fackligt förtroendemannauppdrag, högst 10 arbetsdagar/år
 • examen eller tentamen (som sker på arbetstid), högst fem arbetsdagar/år
 • vid besök, undersökning eller behandling hos läkare, sjukgymnast, företagshälsovård, öppen vård, blodgivning eller för gravida på mödravårdscentral
 • vid akuta besök hos tandläkare eller undersökning/behandling efter remiss från tandläkare.

Om du beviljas ledighet och beslutet ligger i linje med universitetets riktlinjer, som finns nedan, görs inget löneavdrag. Ledighet under en del av dag räknas som hel dag. Vid läkarbesök osv. ska besökstiden i möjligaste mån förläggas i anslutning till arbetsdagens början eller slut.
 

Förtydligande av släktangelägenhet

Anställda vid Stockholms universitet kan erhålla ledighet med lön för släktangelägenhet i högst tio dagar per kalenderår, restid inberäknat.

Stockholm universitet tillämpar grundprincipen att ledighet med lön beviljas för en dag för vart och ett av de tillfällen som presenteras nedan. Hänsyn ska också tas till den tid som det går åt till eventuell resa som måste göras under arbetstid. Praktisk tillämpning är en dag för själva släktangelägenheten och vid behov en dag för resa till och en dag för resa från ort utanför Stockholm.

 • Allvarligare sjukdomsfall. En dag då den anställdes omedelbara närvaro är nödvändig, till exempel vid en olyckshändelse/olyckstillbud av akut karaktär (har inte kunnat förutses eller planerats för) alternativt vaka vid dödsbädd.
 • Begravning och gravsättning. En dag för begravning respektive gravsättning.
 • Bouppteckning och arvskifte. En dag då närvaro krävs för att underteckna bouppteckning respektive arvskifte.
 • Dödsfall. En dag i anslutning till dödsfall.

Den närmsta släktkretsen omfattar:

 • make/maka/sambo och registrerad partner
 • barn/bonusbarn
 • barnbarn
 • föräldrar/bonusföräldrar/svärföräldrar
 • far- och morföräldrar
 • syskon/bonussyskon/syskonbarn
 • morbror, moster, faster och farbror
 • svärdotter/svärson
 • svägerska/svåger.
   

Ledighet utan lön

Det finns många andra tillfällen där man också önskar vara ledig och för dessa kan mycket väl ledighet beviljas, dock med fullt löneavdrag eller att man tar semester, använder sitt flexsaldo eller är kompensationsledighet för inarbetad övertid.

Exempel på orsak till ledigheten utan lön kan vara:

 • eget sorgearbete runt dödsfall
 • begravning av nära vän
 • hantering av kvarlåtenskap
 • förberedelser inför begravning
 • tömning av bostad
 • flytt av nära anhörig
 • hembesök hos nära anhörig för anpassning av bostad, sjukvårdsteam etc.
 • medföljande vid anhörigs läkarbesök
 • födelsedagsfirande.


Det finns också något som kallas närståendevård/närståendepenning. I dessa fall är det Försäkringskassan som beslutar om närståendepenning och betalar ut ersättning för detta. Hos arbetsgivaren sker fullt löneavdrag. Den anställde har rätt till tjänstledighet för den tid och i den omfattning som närståendepenning uppbärs från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Vid ledighet om högst fem arbetsdagar görs avdrag för varje arbetsdag med 4,6 % av den fasta lönen. Vid ledighet om sex arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje kalenderdag med 3,3 % av den fasta lönen. Ledighet utan lön är inte semestergrundande.