Hur många semesterdagar har du rätt till?

Som statligt anställd har du fler semesterdagar än de lagstadgade 25 dagar per år. För dig som är anställd vid Stockholms universitet gäller nedan antal semesterdagar för helt kalenderår:

  • 28 semesterdagar t.o.m. det år man fyller 29 år
  • 31 semesterdagar fr.o.m. det år man fyller 30 år
  • 35 semesterdagar fr.o.m. det år man fyller 40 år.

Intjänandeår och semesterår sammanfaller och är detsamma som kalenderår vilket innebär att du redan under ditt första anställningsår kan ta ut betald semester. För att få fullt betald semester måste du vara anställd hela året. Är du anställd under en del av kalenderåret minskas semestern i förhållande till anställningstiden. Samma sak gäller om du slutar din anställning vid universitetet och i regel om du är tjänstledig/frånvarande utan lön. Om du byter anställning inom universitetet, tar du med dig de semesterdagar som du inte utnyttjat till din nya anställning

Om du inte har rätt till fullt betald årssemester, har du däremot rätt till obetald semester så att den sammanlagda semestern (inklusive intjänad semester) uppgår till fem veckor eller, om anställningen enligt avtalet börjar den 1 september eller senare, till en vecka. När du tar ut obetald semester görs ett avdrag för varje semesterdag.

Semester kan endast tas ut i hela dagar, semester del av dag räknas som hel semesterdag. Som semesterdagar räknas inte lördagar, sön- och helgdagar. Som helgdag likställs midsommarafton, julafton och nyårsafton. För T/A personal gäller det även skärtorsdag samt klämdagar.

Semesterplanering

Arbetsgivaren (prefekt/motsvarande) har ansvaret för att semester tas ut. Arbetsgivaren kan inte ensidigt hävda att semester förutsätts tas ut under viss tid utan måste också säkerställa att så har skett. Arbetsgivaren bestämmer även hur semestern ska förläggas. Hänsyn ska tas till dina önskemål.

Du lämnar in önskemål om när du vill ha semester till din närmaste chef som fattar beslut om semesterönskemålen utifrån verksamhetens behov. Du har i normalfallet rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni–augusti, så kallad huvudsemester. Semesterplaneringen av huvudsemestern ska vara avslutad senast den 30 april. Hela din årssemester ska förläggas, om du inte anmäler till din chef att du vill spara visst antal semesterdagar eller om det finns särskilda skäl (till exempel att du är långtidssjuk på heltid). Tänk på att innevarande årssemester alltid måste tas ut innan du kan ta ut sparade dagar.

I samband med planering av huvudsemestern ska även eventuell föräldraledighet anmälas och planeras in. Ska du ha semester i anslutning till annan ledighet, till exempel föräldraledighet, ska den i största möjliga mån läggas före eller efter ledigheten.

Semester för lärare förutsätts normalt att förläggas under undervisningsfri tid. Arbetsgivaren kan besluta om att en lärare efter önskemål kan få semestern helt eller delvis förlagd till annan tid.

Sparad semester

Du som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de dagar som överskrider de 20 dagarna till ett annat år enligt villkorsavtalen. Du får ha max 30 dagar sparade. I det fall maxtaket för sparade semesterdagar är uppnått ska hela årssemestern tas ut.

Semestertillägg och semesterersättning

När du tar ut semester får du utöver din vanliga lön ett semestertillägg som motsvarar 0,49 procent av din aktuella fasta lön (månadslön inklusive fasta löneavdrag och fasta lönetillägg) för varje betald semesterdag. Tillägget betalas ut med lönen i samband med semestern.

Semesterersättning utbetalas om du slutar din anställning vid Stockholms universitet innan du har tagit ut all betald semester som du har rätt till. Ersättningen betalas ut med ett belopp som för varje outtagen semesterdag motsvarar 4,6 procent av den fasta lönen plus semestertillägg. Vissa avdrag kan minska ersättningens storlek.

Semester vid arbete färre än fem dagar per vecka

Vid arbete färre än fem dagar per vecka ska ett arbetstidsschema lämnas in till Lönesektionen.
>> Blanketter för personalfrågor

Antalet intjänade semesterdagar med semesterlön för den som arbetar koncentrerat är lika många som för den som arbetar måndag–fredag. Detta gäller oavsett om du arbetar hel- eller deltid. För att arbetstagare med koncentrerad arbetstid totalt sett inte ska få längre semesterledighet än arbetstagare som arbetar fem dagar i veckan, måste därför semesterdagarna vid uttag beräknas som om arbetstiden var förlagd till fem arbetsdagar per vecka.

Semesterkvoten beräknas genom att dela 5 med antal arbetsdagar per vecka:

Antal arbetsdagar i genomsnitt
per vecka (a)

Semesterkvot (5/a)

4,5 1,11
4 1,25
3,5 1,43
3 1,67
2,5 2,0
2 2,5
1,5 3,33
1 5,0
0,5 10

 

Utbyte av semester mot annan semesterlönegrundande ledighet

Blir du sjuk eller behöver vårda sjukt barn under din semester, har du möjlighet att få sådan semesterdag utbytt mot ledighet för sjukdom respektive vård av sjukt barn. Det ska anmälas till din institution/enhet samma dag.