>> Ersättning för sjukvårdskostnader upphör att gälla fr.o.m. 2021-02-01
Fr.o.m. 2021-02-01 ersätts endast medicin.


Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du som patient inte ska betala mer än 1 150 kr under en 12-månadersperiod för besök i den öppna hälso- och sjukvården eller för tandvårdsbesök där du betalar enligt hälso- och sjukvårdstaxan. När högkostnadsskyddet har uppnåtts erhålls ingen ersättning från arbetsgivaren. Eftersom vissa vårdgivare registrerar besöken digitalt behöver inte något högkostnadskort visas upp för arbetsgivaren.

Läkarvård

Du ersätts för läkarvård, oralkirurgisk behandling samt psykologbehandling med högst 95 kronor vid varje behandlingstillfälle. Ersättningen är skattepliktig. Med läkarvård avses undersökning/behandling av behörig läkare och som, om arbetsgivaren kräver, kan utfärda läkarintyg. Med oralkirurgisk behandling avses behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet. Med psykologbehandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Sjukgymnastik och annan sjukvårdande behandling

Du får ersättning med högst 55 kronor för varje besök i offentlig vård eller hos enskild vårdgivare som tillämpar av regeringen fastställd taxa. Ersättningen är skattepliktig.

Annan sjukvårdande behandling kan vara kiropraktor- och naprapatbehandling. Utövarna måste vara registrerade hos Socialstyrelsen.

Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag.

Lista på ersättningar t.o.m. 31/1

Ersättning ges för:

  • läkarvård, psykologbehandling, oralkirurgisk behandling, ortoped – ersätts med 95 kronor
  • behandling som ges av legitimerad psykiater, psykolog, psykoterapeut – ersätts med 95 kronor
  • röntgen – ersätts med 95 kronor
  • sjukgymnastik/fysioterapeut – ersätts med 55 kronor
  • logoped – ersätts med 55 kronor
  • legitimerad kiropraktor – ersätts med 55 kronor
  • legitimerad naprapat – ersätts med 55 kronor
  • medicinsk fotvård vid besök på vårdcentral – ersätts med 55 kronor
  • kurator – ersätts med 55 kronor
  • sjukhusvård – ersätts med 70 kronor/dygn – gäller även vid sjukhusvård för förlossning och vård vid BB-avdelning (enligt Arbetsgivarverket)

Observera att under semester utomlands utgår ingen ersättning från universitetet för läkarvård.

Insända kvitton för läkarbesök ska vara Lönesektionen tillhanda senast 6 månader från besöket/inköpsdatumet, men bör skickas in så snart som möjligt.