Policy
Vid Stockholms universitet tolereras inte mobbning/kränkande särbehandling i någon form. Alla anställda och studenter ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt skall präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter. Om någon trots detta utsätts för kränkande behandling har chefer på alla nivåer i organisationen ett ansvar att omedelbart agera. Problemen måste utredas och åtgärder vidtas för att kränkningarna ska upphöra.

Det är viktigt att förebygga risken för kränkande särbehandling genom att
– se till att alla känner till gällande lagstiftning och policy när det gäller kränkande särbehandling samt
– arbeta för att skapa en arbetsmiljö som präglas av

  • öppenhet med forum för diskussion och ömsesidig dialog,
  • tydliga och klart uttalade normer för hur relationen på arbetsplatsen ska se ut,
  • ett tillåtande och inkluderande klimat samt
  • ett tydligt ledarskap som agerar på ett sätt som skapar trygghet och är normbildande för hur ett bra arbetsklimat ska utformas.

Definition
Med kränkande särbehandling menas ”återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda anställda eller studenter och som kan leda till att de hamnar utanför gemenskapen på institutionen/enheten eller att deras möjligheter att göra ett bra arbete försvåras”. (Se vidare Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet.)

Ansvar
Prefekten (motsv) har av rektor delegerats ansvar för arbetsmiljöfrågor. Detta innebär att prefekten är ansvarig för att förebygga att kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen liksom ett ansvar för att omedelbart agera vid fall av kränkningar.

Prefekten har också ett ansvar för att rutiner finns hur man ska agera så att trakasserierna upphör. Om anställd är utsatt för kränkande särbehandling bör kontakt i ett tidigt skede tas med Personalavdelningen och/eller företagshälsovården för att få stöd och hjälp att hantera situationen på ett professionellt sätt. Om det gäller en student kan Studenthälsan vara ett stöd både för den drabbade och för prefekten.

Chefer på alla nivåer i organisationen har ett ansvar för att ingripa vid fall av kränkande särbehandling. Alla anställda och studenter har en skyldighet att aktivt bidra till ett gott arbetsklimat och motverka alla typer av kränkningar.

Personalchefen och chefen för Studentavdelningen har utfärdat anvisningar för hur prefekter och enhetschefer ska agera vid kränkande särbehandling/mobbning av anställda och studenter på arbetsplatsen.
Till anvisningar vid fall av mobbning/kränkande särbehandling av anställda.
Anvisningar vid fall av mobbning/kränkande särbehandling av studenter (dnr SU 679-3407-08) hittar du under bifogade filer längst ner.

Detta beslut är, i rektors ställe, fattat av prorektor, professor Lena Gerholm, i närvaro av förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Linda Stridsberg, Ledningskansliet (protokollförare). Föredragande har varit Per Fahlstedt, Personalavdelningen.