Definition

Med arbetsskada avses:

  • skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet
  • olycksfall på väg till eller ifrån arbetet
  • arbetssjukdom, t.ex. stressrelaterade sjukdomar, belastningssjukdomar etc, eller
  • smitta (vid t.ex. utlandsvistelser i tjänsten).

Med tillbud avses en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Ansvar

Anställd som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i programmet SAMIR. Arbetsmiljöombud och/eller närmaste chef kan lämpligen medverka vid anmälan så att förebyggande eller avhjälpande åtgärder kommer igång så snart som möjligt. Prefekt, skyddsombud, den drabbade samt laboratoriesäkerhetssamordnare vid Fastighetsavdelningen kommer genom systemet att få information om anmälan. Prefekt är ansvarig för att åtgärder i förekommande fall vidtas för att förhindra att ytterligare personer drabbas av samma skada eller tillbud.

Prefekt är vidare ansvarig för att anställda på arbetsplatsen känner till rutinen för anmälan av arbetsskada.

Även student som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i programmet SAMIR.

Arbetsskadan eller tillbudet utreds av Fastighetsavdelningen som vid behov tar erforderliga kontakter med institutionsföreträdare och arbetsmiljöombud. Beror arbetsskadan på psykosociala faktorer i arbetsmiljön sker samverkan med Personalavdelningen.

Allvarliga skador eller tillbud

Vid anmälan av allvarliga olyckor eller tillbud ska anmälan omedelbart även göras till Arbetsmiljöverket (inom 24 timmar). Kontakt bör här tas med laboratoriesäkerhetssamordnaren vid Fastighetsavdelningen, tfn 08-16 20 00 (vxl), innan anmälan görs. Vid tveksamhet om en olycka eller tillbud ska betecknas som ”allvarlig”, bör kontakt tas med Fastighetsavdelningen.

Studentskada

Student som drabbas av arbetsskada enligt definitionen ovan ska göra arbetsskadeanmälan på samma sätt som anställd.

Student ska vidare anmäla sin skada till Kammarkollegiet i de fall skadan medför kostnader överstigande 500:- för t.ex. sjukvård, sveda och värk, tandskador m.m. Försäkringsvillkor samt blankett för anmälan finns att hämta via SAMIR.

Följ anvisningarna som bifogas blanketten. Student skickar därefter av lärare (motsv.) undertecknad anmälan direkt till Kammarkollegiet.

Förebyggande arbete

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsaken till inträffad arbetsskada/tillbud och vidta åtgärder för att förhindra att arbetsskadan inträffar på nytt och att tillbudet nästa gång leder till en olycka. Ansvaret för detta åvilar prefekt (motsv.) och i detta arbete kan med fördel samverkan ske med laboratoriesäkerhetssamordnaren vid Fastighetsavdelningen eller Anna-Karin Huggare vid Personalavdelningen.

AFA/PSA – Avtal om ersättning vid personskada

Avtalet är ett komplement till den ersättning man kan få från Försäkringskassan. Alla anställda vid Stockholms universitet omfattas av försäkringen. Ersättning kan utgå för inkomstförlust om man är sjukskriven på grund av olycksfall i arbetet mer än 14 dagar eller fått en bestående invaliditet. Ersättning kan även utgå för läkar- och sjukvårdskostnader som arbetsskadan har medfört. Likaså ersätts kostnader för skadade kläder, glasögon, hörapparater, proteser och dylikt. Belopp under 100 kronor utbetalas inte.

Om du vill söka ekonomisk ersättning för skadan/sjukdomen från AFA/PSA-försäkringen, gör du det via länken som finns nedan. Vid frågor om AFA/PSA-försäkringen, kontakta deras kundcenter, tfn 0771-88 00 99.

Arkivering

Fastighetsavdelningen svarar för arkivering av alla handlingar tillhörande pågående arbetsskadeutredningar såväl som slutarkivering av avslutade ärenden.

Årlig sammanställning över inträffade arbetsskador och tillbud

Fastighetsavdelningen svarar för att en sammanställning görs över alla anmälda arbetsskador och tillbud inom Stockholms universitet. Sammanställningen redovisas regelbundet i Stockholms universitets skyddskommitté, Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV).