Huvudskyddsombud

Vid universitetet finns fyra huvudskyddsombud. De har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, stödja arbetsmiljöombuden/skyddsombuden, medverka i utbildning och skyddsronder med mera.

Huvudskyddsombuden vid campus Frescati är:
Anna-Lena Egebäck, Saco-S, tfn 08-674 71 63, anna-lena.egeback@aces.su.se
Magnus Gustavsson, Saco-S, tfn 08-674 74 34, magnus.gustavsson@sbs.su.se
Mona Hverven, Saco-S, tfn 08-120 766 39, mona.hverven@mnd.su.se
Christina Edelbring, Fackförbundet ST, huvudskyddsombud.st@su.se
Sandra Hellstrand, Fackförbundet ST, huvudskyddsombud.st@su.se
 

Arbetsmiljöombud/skyddsombud

Vid varje institution finns det som regel ett arbetsmiljöombud/skyddsombud. Namn på alla valda arbetsmiljöombud/skyddsombud finner du som bifogad fil längst ner på sidan. (Listan uppdateras av Sandra Hellstrand.) Arbetsmiljöombudet/skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och de har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö. På motsvarande sätt är studerandeskyddsombuden studenternas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsmiljöombudet/skyddsombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöombudet/skyddsombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöombudet/skyddsombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.