Personalchefsbeslut 2011-04-12, dnr SU 601-3497-10
---------------------------------------------------------------------

Detta är Stockholms universitets universitetsövergripande anvisningar för hantering av sexuella trakasserier då en medarbetare upplever sig utsatt. Observera att universitetet har olika rutiner för utredning av sexuella trakasserier beroende på om det rör studenter eller anställa.

För mer information om hur universitetet hanterar sexuella trakasserier mot studenter

Universitetets ansvar
Arbetsgivare har enligt diskrimineringslag (2008:567) skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Med arbetsgivare avses inom Stockholms universitet prefekt eller motsvarande enhetschef. Detta innebär att prefekten på varje institution är ansvarig för att förebygga sexuella trakasserier. Prefekten har också ett ansvar för att det finns information som är känd och tydligt anger hur anställda ska agera vid förekomst av sexuella trakasserier.


 Så här hanterar du som chef sexuella trakasserier
 1. Om du får kännedom om att sexuella trakasserier förekommer ska
     du agera så att trakasserierna upphör.
 2. Kontakta Personalavdelningen.
 3. Personalavdelningen utreder om sexuella trakasserier förekommit.
 4. Om utredningen kommer fram till att sexuella trakasserier
     förekommit har prefekt eller motsvarande chef ansvar för att sexuella
     trakasserier upphör.
 


Om en anställd upplever sig utsatt för sexuella trakasserier
Om en chef vid universitet får kännedom om att en anställd upplever sig utsatt för sexuella trakasserier av en annan anställd ska chefen genast agera genom att se till att trakasserierna upphör och kontakta Personalavdelningen.

Utredningsskyldighet
Om Stockholms universitet får kännedom om att en anställd i samband med arbetet upplever sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av annan anställd är universitetet, enligt 2 kap, 3§ i diskrimineringslagen, skyldigt att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier i framtiden. Om universitetet bryter mot utredningsskyldigheten riskerar universitetet (aktuell institution) enligt diskrimineringslagen att betala diskrimineringsersättning.

Personalavdelningen ansvarar för utredningen
Personalavdelningen genomför utredning när en anställd upplever sig utsatt för vad som kan vara sexuella trakasserier av en annan anställd. Utredningen syftar till att utreda omständigheterna kring det som uppgivits. Utredningen avslutas med att ett skriftligt resultat meddelas de berörda samt prefekt vid berörd institution. I utredningsresultatet ska det framgå om universitetet anser att det som har inträffat är sexuella trakasserier i lagens mening eller inte. Konstateras det att sexuella trakasserier har förekommit enligt diskrimineringslagen ska institutionen omedelbart vidta åtgärder så att trakasserierna upphör.

Om en anställd som upplever sig utsatt för sexuella trakasserier är missnöjd med utredningsarbetet eller universitetets ställningstagande kan hon/han kontakta
Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Förbud mot repressalier
Enligt diskrimineringslagen får inte en anställd som anmäler sexuella trakasserier eller medverkar i en utredning om sådana utsättas för negativa åtgärder (repressalier) av universitetet.