Personalavdelningen ansvarar enligt diskrimineringlag (2016:828) för upprättande av universitetets jämlikhets- och jämställdhetsplan samt genomför tillsammans med de fackliga organisationerna en lönekartläggning  vart tredje år, se pdf:er nedan. Personalavdelningen utreder även trakasserier och sexuella trakasserier.

För chefer
Du som är chef har både en unik möjlighet och ett ansvar för att skapa en jämställd och jämlik arbetsmiljö. Läs mer i broschyren: Chefspolicy vid Stockholms universitet. I Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan framgår även vilket ansvar prefekter har för jämställdhetsfrågor vid respektive institution, se pdf nedan.

Jämlikhetsansvariga vid institutioner
Personalavdelningen ska vara ett stöd till jämlikhetsansvariga vid universitetets institutioner. I samråd med er kan vi ta fram utbildningar, seminarier eller ge stöd i enskilda frågor. Vi erbjuder även stöd i att upprätta jämställdhetsplaner och hur ett aktivt jämställdhetsarbete kan läggas upp. Mer information hittar du i universitetets jämlikhets- och jämställdhetsplan nedan.

För mer information, kontakta jämlikhetssamordnaren vid Personalavdelningen.