Oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder ska medarbetare, studenter och sökande behandlas och bemötas med respekt och värdighet. Universitetet accepterar inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av ovanstående kategorier eller sexuella trakasserier.
En jämställd och jämlik studie- och arbetsmiljö för studenter och anställda är även en förutsättning för att alla ska kunna prestera sitt bästa.

Rektor

Rektor är ytterst ansvarig för att Stockholms universitet blir ett jämställt och jämlikt universitet, vilket innebär att rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt jämställdhets- och jämlikhetsarbete vid universitet.

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har i uppdrag att i enlighet med universitetets strategidokument verka för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling i en god arbetsmiljö med ett inkluderande synsätt.

Institutioner

Vid varje institution är prefekten ansvarig för jämställdhets- jämlikhetsarbetet. Varje institution ska upprätta jämställdhetsplan riktat till anställda respektive likabehandlingsplan riktat till studenter. Institutionen ska förebygga trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier och ha tydliga riktlinjer för hur man ska agera om trakasserier eller sexuella trakasserier förekommer.

Personalavdelningen

Personalavdelningen stödjer chefer och institutioner i deras arbete med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor som rör universitetet som arbetsgivare.

Studentavdelningen

Studentavdelningen arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor riktat till universitetets studenter och stödjer institutioner i detta arbete.

Policyer och handlingsplaner

I regelboken hittar du information om universitetsövergripande policys och handlingsplaner.