Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är andra former av diskriminering.
 

7 diskrimineringsgrunder (SFS 2008:567)

  1. Etnisk tillhörighet
  2. Funktionsnedsättning
  3. Kön
  4. Könsöverskridande identitet eller uttryck
  5. Religion eller annan trosuppfattning
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder