Villkor

 • Du måste vara anställd vid Stockholms universitet och ha fått klartecken från ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) om deltagande i mobiliteten, då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.
 • Det måste finnas ett giltigt Erasmusavtal (som inkluderar lärarutbyte) mellan Stockholms universitet och det lärosäte som mobiliteten ska ske till.
 • Ett lärarutbyte kan pågå från två dagar upp till två månader.
 • Ett lärarutbyte måste innehålla minst åtta undervisningstimmar/vecka (för varaktighet två till sju dagar). Om mobiliteten varar under en längre period och avslutas med en inkomplett vecka ska tiden räknas ut proportionellt (1,6 timmar/dag).
 • Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination. Tid för exempelvis lärarseminarier, forskning och kompetensutveckling får inte räknas in i undervisningstiden.
 • I de fall ett lärarutbyte kombineras med personalfortbildning reduceras kravet på undervisningstimmar till 4.
 • Inför varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching (203 Kb) , som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte (fungerar även som ansökan).
 • Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.

Finansiering och mottagande länder

Vid ett lärarutbyte får den egna institutionen ett bidrag som ska täcka bl a hotell och resekostnader. Beloppen som betalas ut är schablonbelopp, bestämda av EU-kommissionen. Utbetalning sker efter avslutad mobilitet, till institutionen. Inga bidrag betalas ut direkt till den anställde. Om den faktiska kostnaden blev lägre tillfaller överskottet institutionen och om kostnaden överskred schablonbeloppet får institutionen stå för mellanskillnaden.

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. För mer information kontakta Maria Högemark.

Erasmusbidraget betalas ut till institutionen och består av två olika schablonbelopp:

BELOPP 1:

För hotell och traktamente tilldelas ett schablonbelopp. Resdagar kan rapporteras som arbetsdagar.

Mottagande land Dagsbelopp i euro, dag 1-14 Dagsbelopp i euro, dag 15-60

Grupp A

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien

180 126

Grupp B

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

160 112

Grupp C

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern

140 98

 

BELOPP 2:

Resebidraget bestäms av resans längd (fågelvägen), vilket räknas ut med hjälp av verktyget Distance calculator, som du finner på denna sida.

I Distance calculator skriver du in din avreseort och därefter destinationen. Avståndet som räknas ut är det som du använder för att läsa tabellen (dvs. du mäter enkel väg, men avståndsbeloppet inkluderar tur och retur). Stipendienivåer kommer att publiceras inom kort.

Ansökan

Innan utbytet:

1. Kontrollera att det finns ett giltigt Erasmus+ avtal som inkluderar lärarmobilitet.
Kopia på aktuellt avtal ska alltid skickas med ansökan.

2. Kontrollera att ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) godkänner deltagande i mobiliteten då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.

3. Fyll i formuläret "Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching" och skicka tillsammans med avtal in så tidigt som möjligt, men senast fyra veckor innan utbytet till maria.hogemark@su.se. Skriv "Erasmus+ lärarutbyte dnr SU FV-0177-19" i ärenderaden. Samtliga signaturer måste finnas med.

4. Medel beviljas löpande och principen först till kvarn gäller. Besked lämnas normalt sett inom två arbetsveckor efter inkommen ansökan.

5. Om medel beviljas ska dokumentet "Erasmus+ Grant Agreement for Teaching Mobility" signeras innan mobiliteten påbörjas. Dokumentet skickas till dig tillsammans med beslutet.

6. Innan du åker ska du beställa det Europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan (om du redan har ett sådant). Det gör du enkelt på nätet. Du ska även gå till den person på din institution som delar ut försäkringskort för Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring och erhålla ett sådant.

Under utbytet:

6. Innan hemfärd ska det mottagande lärosätet skriva under ett närvarointyg, ”Certificate of Attendance”. Dokumentet skickas till dig tillsammans med beslutet.

Efter utbytet:

7. All personal som har företagit en Erasmus+ mobilitetsperiod ska efter avslutat besök fylla i en enkät online. Länk skickas till din e-post efter utbytet.

8. Skicka in en kopia på ditt närvarointyg,” Certificate of Attendance”. Mall skickas till dig tillsammans med beslutet.

9. Efter avslutad mobilitet gör du en reseräkning som vanligt på din institution. Du får då ersättning från din institution för dina utlägg på nästkommande löneutbetalning enligt de regler som gäller för utbetalningar på Stockholms universitet.

10. Be ekonomiansvarig på din institution att skicka en internfaktura (IFP97) (inklusive en kopia av reseräkningen) till Studentavdelningen (670).

 • Internfakturan måste ha inkommit senast två månader efter avslutad mobilitet.
 • Fakturan ska vara på de schablonbelopp du fått tilldelat (förutsatt att du varit borta den period som du beviljats medel för).
 • På internfakturan ska det stå att den gäller ”Erasmus lärarutbyte” och ”ditt namn”.
 • Fakturan ska delas upp i två delar: 
 • Schablonsumman för resan som du tilldelats (5512)
 • Schablonsumman för dagsersättning (hotell och traktamente) som du tilldelats (5514)

Frågor?

Frågor om lärarmobilitet besvaras av Maria Högemark, Studentavdelningen, tel. 08-16 21 19.