Porträtt av vicerektor Yvonne Svanström och vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre
Vicerektor Yvonne Svanström och vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Ingmarie Andersson och Niklas Björling.
 

Externfinansierad forskning utgör en betydande del av den forskning som bedrivs vid universitetet. Vi forskare lägger regelbundet ned avsevärd kraft och möda på att skriva ansökningar till forskningsråd och stiftelser, ibland med stor framgång, ibland tyvärr med magert utfall. Vid Stockholms universitet har vi dock många framgångsrika medarbetare, och flera får återkommande bidrag, små och stora.

Vi vicerektorer ser att det arbete som vi lägger ned på att internt bereda, granska och föreslå förbättringar på institutions-, fakultets- och områdesnivå ger god utdelning i form av fler beviljade ansökningar. Vi vill därför öka stödet till våra forskare. Under hösten kommer flera seminarier att arrangeras vid det Humanvetenskapliga området, och några av våra medarbetare med inblick i såväl beredningsgrupper som stora forskningsansökningar kommer att dela med sig av sina kunskaper på ett tämligen handfast sätt: bland annat avhandlas Riksbankens programstöd, Vetenskapsrådets bedömningsgrunder och ERC-ansökningar av forskare med personliga erfarenheter av sådant arbete och sådan finansiering. Seminarierna riktar sig framför allt till dem som ännu inte har så omfattande egna erfarenheter av att söka externa medel och som vill få en inblick i hur man kan arbeta strategiskt med ansökningar.

För de allra flest av oss forskare är det ju endast genom övning och många försök som vi når framgång. Att då få kunna ta del av andras sakkunskap och att få dryfta sådant man funderar över, är viktigt. Vid dessa seminarier vill vi ha högt i tak för frågor av vitt skilda slag. Det är en plats där kolleger möter varandra för erfarenhetsutbyte.

Texten är skriven av vicerektorna Yvonne Svanström och Elisabeth Wåghäll Nivre under vinjetten ”Ledningen har ordet” där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.