Yvonne Svanström Henrik Cederquist, Elisabeth Wåghäll Nivre
Vicerektorerna Yvonne Svanström, Henrik Cederquist och Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Ingmarie Andersson, Niklas Björling, Anna-Karin Landin.

Sedan några år tillbaka har båda vetenskapsområdena vid universitetet mentorsprogram för juniora forskare. Syftet med programmen är att få en möjlighet att diskutera generella frågor som rör det akademiska livet, spörsmål som inte i första hand är ämnesspecifika utan snarare resonemang om vilka vägval som kan finnas och hur man kan ta sig an olika utmaningar. Mentorer och mentander matchas, och inom det Humanvetenskapliga området möter mentanderna lektorer och professorer från både andra ämnen och ibland andra fakulteter. Mentorerna har erfarenhet av att ha brottats med samma eller liknande frågor under sina egna tidiga karriärer och kan ofta bidra med upplevelser och kunskaper från både svenska och utländska lärosäten. Programmet har visat sig vara berikande för båda grupper av deltagare; att deltagarna i mentorparet inte kommer från samma institution ger insikter om att det egna ämnets verksamhet och traditioner inte behöver se likadana ut inom andra ämnen. Flera deltagare ger uttryck för att verksamheten är utvecklande – både för mentander och mentorer. Vi hoppas att vi till hösten ska få in fler anmälningar, inte minst från manliga medarbetare, för att programmet bättre ska spegla anställningarna vid det humanvetenskapliga området. 

Vid det naturvetenskapliga området finns sedan lite mer än fem år tillbaka ett mentorsprogram för biträdande lektorer och Wallenberg Academy Fellows. Inom programmet arrangeras gemensamma uppstartsmöten och de unga forskarna tilldelas då varsin mentor – en senior lärare och forskare som ger råd och delar med sig av sina erfarenheter. Så här långt har över femtio unga forskare gått igenom programmet. Vid sidan av mentorsprogrammet erbjuds de biträdande lektorer som har sex-åriga förordnanden en frivillig halvtidsrådgivning. Slutligen vill vi nämna att kemisektionen startat ett mentorsprogram riktat till kvinnliga doktorander och postdoktorer.  Inom dessa yngre kategorier är könsfördelningen jämn vilket inte är fallet längre upp på den akademiska karriärstegen. Syftet med programmet är att intressera och förbereda unga kvinnliga forskare för en fortsatt akademisk karriär.

Även om mentorsprogrammen utformas olika vid de båda områdena är målet detsamma: att stödja yngre forskare att utvecklas och växa in i rollen som självständig lärare och forskare.

Detta är en text skriven av vicerektorerna Elisabeth Wåghäll Nivre, Henrik Cederquist och Yvonne Svanström, under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.