Eino Örnfeldt
Eino Örnfeldt Foto: Niklas Björling

När smittspridning i samhället nu ytterligare förvärras är det svårt att tro att vi fullt ut skulle kunna återgå till någon form av normalläge under detta läsår. Under våren och hösten har fokus legat på att klara av våra arbetsuppgifter så gått det går med hjälp av digitala lösningar och fördragsamheten med ev. brister har varit stor. Nu kan vi inte längre se detta som ett tillfälligt tillstånd utan något som behöver integreras i det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet.  

Sedan drygt ett år har Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) funnit nya former och ett fokusområde har varit att ta fram olika åtgärder för att ge stöd i det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet, inte minst på lokal nivå. Detta som ett led i att utveckla arbetsmiljön på olika nivåer. Ett aktivt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete behöver stå högt på agendan, särskilt i dessa tider. Det är något som vi som medarbetare och chefer behöver ta ett gemensamt ansvar för.

Text: Universitetsdirektör Eino Örnfeldt