§1
Föreningens namn är Stockholms universitets fakultetsklubb, Manne Siegbahn.

§2
Fakultetsklubben är en ideell förening vars syfte är att främja forskningen och utbildningen vid Stockholms universitet genom att under trivsamma förhållanden öka kontakten mellan lärare, forskare och övriga anställda vid Stockholms universitet.

I denna anda ska det vetenskapliga utbytet förbättras genom föredrag, diskussioner och andra gemensamma aktiviteter.

§3
Alla anställda vid Stockholms universitet är välkomna som medlemmar. Det gäller också före detta anställda, som var anställda vid universitetet när de pensionerades. Även forskare och forskarstuderande vid Stockholms universitet ska kunna vara medlemmar vare sig de har anställning eller ej. Styrelsen kan också därutöver bevilja medlemskap i särskilda fall.

§4
Medlemskapet ger medlem tillträde i fakultetsklubbens lokaler. Medlem har rätt att medföra gäster.

Fakultetsklubben ska ansöka om medlemskap i "Association of College and University Clubs International" (ACUC), vilket ger tillgång till fakultetsklubbar i andra länder.

Medlem är skyldig att rätta sig efter de regler som kan uppställas för den lokal fakultetsklubben har tillgång till, liksom de regler som kan gälla betalning och utskänkning.

§5
Medlem erlägger årsavgift. Medlemskapet avser kalenderår 1/1-31/12. Årsavgiften för det kommande året bestäms av årsmötet.

§6
Medlem kan uteslutas om årsavgift inte betalas eller om medlemmen bryter mot regler som uppställts för föreningens användning av lokaler eller måltidsarrangemang.

§7
Årsmöte hålls före april månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före fastställd dag för mötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas ska på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

§8
Senast två veckor före årsmötet ska motion från medlem skriftligen vara inlämnad till styrelsen.

§9
På årsmötet ska behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Inkomna motioner från medlemmar
 10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift
 11. Val av styrelse och ersättare
 12. Val av valberedning
 13. Val av revisorer och ersättare
 14. Vid mötet väckta frågor
 15. Avslutning

§10
Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör utses direkt av årsmötet. Samtliga väljs på två år i taget. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§11
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Postgiro och bankgiro tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§12
Styrelsens räkenskapsår är kalenderåret. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

§13
Revisorerna ska vara två ordinarie och en suppleant, vilka väljs ut på ett år. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.

§14
Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandre följande möten, varav det första är ordinarie årsmöte. Om förslag finns till stadgeändring ska detta tas upp som en egen punkt på kallelsen. För ändring av ändamålsparagrafen erfördras dessutom rektors godkännande.

§15
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten varav det första är ordinarie årsmöte. Eventuella kvarstående likvida medel ska vid en likvidation användas för syfte som överensstämmer med föreningens målsättning i §2.