Inledning
Stockholms universitets kostnader i samband med resor (biljetter, hotell m.m.) utgör en av universitetets största kostnadsposter. Universitetet har som mål att tjänsteresor ska planeras och genomföras så kostnadseffektivt som möjligt utifrån ett helhetsperspektiv.

Stockholms universitet verkar för ökad internationalisering och ser positivt på verksamhetsutvecklande relationer såväl nationellt som internationellt.

Tjänsteresor ska utföras på uppdrag av Stockholms universitet och efter beslut av prefekt eller motsvarande. Med prefekt eller motsvarande avses i detta dokument av rektor utsedd prefekt eller den som prefekten delegerat beslutet till. Beslut om tjänsteresor kan vara muntligt och avse en eller flera resor i ett eller flera projekt.

Bonus, t.ex. vid flygresor, tågresor och valutavinster som uppkommer vid tjänsteresor tillfaller Stockholms universitet.

Inom projekt finansierade av EU ska tjänsteresor redovisas i särskild ordning enligt de bestämmelser som finns i kontraktet.

Statens tjänstereseförsäkring
Stockholms universitet har hos Kammarkollegiet tecknat tjänstereseförsäkring som gäller för såväl inrikes som utrikes tjänsteresor. Försäkringsvillkoren finns på respektive institution men även på Kammarkollegiets webbplats.

Bestämmelser
Bestämmelser vid tjänsteresor finns i Inkomstskattelagen (IL) och i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T samt i Arbetgivarverkets "Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands". Vidare finns det bestämmelser som gäller vid tjänsteresor i tionde kapitlet i Villkorsavtal-SU.

Bestämmelser om traktamente gäller endast vid flerdygnsförrättning medan bestämmelserna om resekostnadsersättning gäller för alla tjänsteresor. För närmare information: gå till Skatteverkets webbplats och klicka på "Sökord A–Ö".

Definitioner

Tjänsteresa

Resa som föranleds av förrättning.

Tjänsteställe Den plats där en arbetstagare fullgör huvuddelen av sitt arbete.
Förrättningsställe Arbetsplats där förrättning fullgörs.
Förrättning Tjänstgöring eller uppdrag som fullgörs på någon annan ort än den vanliga verksamhetsorten.
Endagsförrättning Förrättning som ej medför övernattning.
Flerdygnsförrättning Förrättning som medför övernattning utom bostaden.
Traktamente Ersättning för ökade levnadskostnader som arbetsgivaren betalar till anställd som företar tjänsteresa förenad med övernattning utan för den vanliga verksamhetsorten.
Nattraktamente Ersättning då det inte finns styrkta logikostnader.
Dag Tid mellan kl. 06.00 och 24.00.
Natt Tid mellan kl. 24.00 och 06.00.