All representation vid Stockholms universitet ska ingå som ett naturligt led i universitetets verksamhet.

Representation ska utövas återhållsamt.

Reglerna gäller all representation som bekostas med universitetets anslags-, bidrags- och uppdragsmedel.