Sedan ett antal år kräver allt fler forskningsfinansiärer att resultaten från den forskning de stöder ska vara öppet tillgängliga för alla att ta del av på internet. Open access benämns formellt på svenska som öppen tillgång men eftersom open access-rörelsen är internationell används i regel det engelska begreppet open access.
Open access betyder att upphovsmannen ger alla rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida verket i digital form. Full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella upphovsrätt. Svenska forskare berörs av sådana krav både från internationella och svenska forskningsfinansiärer.

En utförligare beskrivning av open-access-begreppet finns på Kungliga bibliotekets hemsida http://www.kb.se/openaccess/intro/

För ytterligare information från SUHF se bifogade pdf-dokumnet.