Varför ny redovisningsplan?

Universitetets nuvarande redovisningsplan infördes 1993 och har därefter kompletterats med bl.a. motpart och kostnadsbärare. Under översynsprojektet identifierades behov av att förändra redovisningsplanen. De behov som identifierades under översynen sammanställdes i en internremiss som alla institutioner/motsvarande gavs möjlighet att svara på.

Gå till information om internremissen

Den nya redovisningsplanen syftar främst till att ge följande effekter:

 • Anpassad till aktuella interna behov och externa krav
 • Anpassad till andra lärosätens redovisningsplaner
 • Ökad flexibilitet
 • Ökad tydlighet
 • Minskad dubbelinformation  
 • Förbättrad möjlighet till ekonomisk uppföljning

Ny redovisningsplan fr.o.m. 1 januari 2022

Ekonomiprojektets styrgrupp godkände den 21 september 2020 den nya redovisningsplanen och universitetsdirektören fattade beslut om universitetets nya redovisningsplan 3 december 2020. Den nya redovisningsplanen träder i kraft 1 januari 2022.

Beskrivning av Stockholms universitets nya redovisningsplan

Redovisningsplanen består av ett antal koddimensioner i en kontoplan och en objektplan.

Kontoplanen klassificerar olika typer av ekonomiska händelser, t.ex. bidragsinbetalningar eller inköp av kontorsmaterial och är obligatorisk vid extern rapportering, främst till statsredovisningen och årsredovisningen.

Objektplanen beskriver Stockholms universitets verksamhet i organisatorisk och funktionell struktur och används i första hand för interna behov av ekonomisk planering och uppföljning. Det finns dock dimensioner i objektplanen som krävs för att säkerställa externa krav, t.ex. uppföljning per finansiär, motpart och verksamhetsgren (utbildning/forskning).

Följande koddimensioner i redovisningsplanen kommer att gälla fr.o.m. 1 januari 2022:

Konto       Kostn ads-  
ställe
Projekt Verksam-
het
Finansiär Motpart Individ/
Anläggn.ID
Fri


I arbetet med uppsättning av redovisningsplanen tillsammans med systemleverantören, CGI, kan mindre justeringar komma att göras av koddimensionernas benämning eller användningsområde.

Läs nyheten om beslutet om den nya redovisningsplanen (publicerad 3 december 2020)

Information om städning och konvertering

Under 2021 kommer institutioner/motsvarande behöva städa i redovisningen för att underlätta konvertering av koddelar till den nya redovisningsplanen.

Städningen syftar även till att vi har:

 • Relevanta och aktuella register i ekonomisystemet
 • Renodlad redovisning som underlättar uppföljning
 • Balansräkning som ger en rättvisande bild
 • Ingående balanser som är kontrollerade och har substans i det nya ekonomisystemet

Att städa i redovisningen innebär bl.a. att kontrollera och stänga aktiva koddelar (t.ex. enheter, aktiviteter och projekt) som inte längre används eller tillgodoser behov för uppföljning samt kontrollera att det finns substans i samtliga balansposter.

Mallar och anvisningar för städning och konvertering tas fram i samarbete med ett antal pilotinstitutioner som ger återkoppling på hur information och stöd om städningen kan genomföras på bästa sätt för institutionerna.

Ekonomiprojektet informerade under hösten 2020 om den nya redovisningsplanen samt om kommande städningen och förberedelser för konvertering. Informationen riktar sig till medarbetare som arbetar i de ekonomiadministrativa processerna på institutioner/motsvarande samt avdelningar inom förvaltningen.

Information om ny redovisningsplan, städning och konvertering hösten 2020 (411 Kb)

Tidpunkter städning (preliminärt)

 • Information om städning i redovisningen planeras att skickas ut i februari 2021.
 • Alla institutioner/motsvarande beräknas behöva vara klara med sin städning i mars 2021.

Tidpunkter underlag för konvertering (preliminärt)

 • Information om underlag för konvertering planeras att skickas ut i mars 2021.
 • Alla institutioner/motsvarande beräknas behöva vara klara med underlag för konvertering i maj 2021.

Pilotinstitutioner och -avdelningar

Ett antal pilotinstitutioner har utsetts för att testa och utvärdera informationsmaterial, tillämpningar och arbetssätt för de förändringar som genomförs inom ramen för Ekonomiprojektet. Pilotinstitutionerna reperesenterar alla fakulteter, vilket är viktigt för projektet för att kunna fånga upp olika behov och förutsättningar. Dessutom har några pilotavdelningar inom förvaltningen utsetts för att säkerställa att den nya redovisningsplanen uppfyller behov för centrala enheter.

Följande pilotinstitutioner och -avdelningar är utsedda:

 • Institutionen för kultur och estetik
 • Juridiska institutionen
 • Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
 • Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
 • Fastighetsavdelningen
 • Stockholms universitetsbibliotek

Tidigare informationsmaterial

Gå till tidigare publicerad information om redovisningsplanen