Varför bedriver vi projektet?

Rektor beslutade 2007 att införa den redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor som tagits fram av Stockholms universitets- och högskoleförbund (SUHF) tillsammans med några finansiärer. Några av syftena med den s.k. SUHF-modellen är att uppnå en rättvisande redovisning, att tillämpa en modell som är gemensam med andra lärosäten och att öka finansiärernas förtroende. Modellen infördes 2009 på universitetet.

I dagsläget hanteras gemensamma kostnader olika inom universitetet vilket innebär att mycket tid läggs på att tolka modellen och det är svårt att få en enhetlig ekonomisk bild inom universitetet. På sikt kan detta innebära att beslut fattas på felaktiga grunder och att syftet med SUHF-modellen inte kan uppnås. 

Under översynsprojektet identifierades behov av att införa en effektiv och enhetlig hantering av gemensamma kostnader, tydliggöra hanteringen och att införa regelbundna utbildningar inom området till olika målgrupper.

Gå till information om internremissen.

Pilotinstitutioner och referensgrupp

Pilotinstitutioner

Ett antal pilotinstitutioner har utsetts för att testa och utvärdera informationsmaterial, tillämpningar och arbetssätt för de förändringar som genomförs inom ramen för Ekonomiprojektet. Pilotinstitutionerna reperesenterar alla fakulteter, vilket är viktigt för projektet för att kunna fånga upp olika behov och förutsättningar.

Följande pilotinstitutioner är utsedda:

  • Institutionen för kultur och estetik
  • Juridiska institutionen
  • Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
  • Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)

Referensgrupp

Till projektet finns även en referensgrupp knuten för att utvärdera informationsmaterial och tillämpning.

Referensgruppen består av:

  • Marie Eriksson, controller Planeringssekretariatet
  • Anders Jigin, controller Naturvetenskapliga området
  • Maria Gärdelöv, controller Humanvetenskapliga området
  • Emma Geira, controller Humanvetenskapliga området
  • Sheila Norman Sharma, projektekonom Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd