Den nuvarande upphandlingspolicyn med tillförande föreskrifter återfinns i universitetets regelbok. Dessa dokument från 2010 håller nu på att revideras som ett led i den förändringsprocess som pågår inom upphandlings- och inköpsområdet på universitetet. De nya reglerna implementeras först inom förvaltningen och inom det humanvetenskapliga området. Samtidigt pågår ett antal piloter inom det naturvetenskapliga området som ska utvärderas innan ett formellt beslut fattas