Lagen om offentlig upphandling

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är den lag som reglerar offentligt upphandling. Syftet med denna lag är att inom EU möjliggöra fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

Med hjälp av LOU ska den upphandlande myndigheten se till att använda skattemedel på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta uppnås genom att noggrant kartlägga behovet i verksamheten samt dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden. På så sätt kan LOU hjälpa den upphandlande myndigheten att få rätt kvalitet och pris erhålls i den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska upphandlas. Målet är att upprätthålla konkurrensen, skapa en god affär samt bidra till en hållbar utveckling.

Nedan finner du de fem principerna som alltid måste beaktas vid offentlig upphandling.

Likabehandlingsprincipen:
innebär att alla leverantörer ska få samma förutsättningar, t.ex. få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag.

Icke-diskriminering:
innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer. Den upphandlande enheten får t.ex. inte ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.

Ömsesidigt erkännande:
innebär att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland i EU eller ESS måste godtas i de övriga medlemsländerna.

Proportionalitet:
innebär att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Öppenhet:
innebär att hela upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. De ställda kraven får sedan inte frångås.
 

Genom att följa LOU säkerställs att även den upphandlande myndigheten uppfyller de skyldigheter som följer av EU-rätten.

Tveka inte att kontakta Inköps- och upphandlingssektionen om du har frågor!