Tycker du att upphandling verkar vara krångligt och ett onödigt ont, så tänk om. En väl genomförd upphandling hjälper dig inte enbart att få betala rätt pris för det du köper, det hjälper dig också att slippa göra affärer med oseriösa företag. Upphandling är ett verktyg för att formulera och kartlägga behovet på ett sådant sätt att rätt kvalitet erhålls i den vara eller tjänst du vill köpa.

För att hjälpa dig med det här har en ny Inköpssektion bildats på Stockholms universitet. Vi kommer kontinuerligt att fortsätta att utveckla våra arbetsmetoder för att möta universitetens behov.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är den lag som reglerar offentligt upphandling

Lite förenklat kan man säga att den bygger på fem principer:

Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer ska få samma förutsättningar, t.ex. få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag.

Av principen om icke-diskriminering följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Den upphandlande enheten får t.ex. inte ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.

Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna.

Av proportionalitetsprincipen följer att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Principen om öppenhet innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. De ställda kraven får sedan inte frångås.

Den här lagen har flera syften:

Att främja ett effektivt nyttjande av de offentliga medlen.
Att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU.
Undanröja ageranden som begränsar konkurrensen.
Underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor.

Tveka inte att kontakta Inköps- och upphandlingssektionen om du har frågor!