IT-avdelningen genomför varje år en enkät för att mäta nöjdheten bland användarna. Enkäten skickades ut i mitten av oktober 2017 och var öppen under en månad. Tyvärr var svarsfrekvensen ganska låg vilket är tråkigt då resultatet av enkäten är ett viktigt mätetal och ett sätt för användarna att medverka till förändring och förbättring av de centrala IT-tjänsterna.

2017 års resultat är generellt bra och ligger i nivå med tidigare år. 91 % svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med den support de får av Helpdesk vilket är en fantastisk siffra! 89 % säger att de är nöjda eller mycket nöjda med tiden det tar för IT-avdelningen att lösa deras ärenden vilket också får anses vara bra.

Några av de centrala IT-tjänsterna är tämligen okända för många. T. ex. är det endast 3 % av användarna som har svarat att de använder tjänsten Projekthantering, och en mycket stor andel har svarat att de inte kände till att tjänsten fanns. Detta visar att IT-avdelningen behöver nå ut till användarna på ett bättre sätt för att informera om nyttan med tjänsten. Projekthantering är en molntjänst för att hantera och administrera projekt, dela dokument (även med personer utanför SU), följa upp aktiviteter etc. och det borde finnas behov för tjänsten ute i verksamheten.

Även frågan om användarna får det IT-stöd i form av programvaror och tjänster som de behöver är lägre än önskvärt. 78% svarar ja på den frågan, och IT-avdelningen har för avsikt att fortsätta sitt arbete med att försöka ta reda på vilka behov som finns och hur dessa bäst kan mötas genom verksamhetsdialog.

Den avslutande frågan i enkäten handlar om hur väl användarna anser att IT-avdelningen uppfyller deras förväntningar och behov av ett effektivt IT-stöd. Här anser 90 % av användarna att IT-avdelningen på ett bra eller mycket bra sätt uppfyller deras förväntningar.

Eric Fogelström, chef för BRM-gruppen på IT-avdelningen, säger sig vara nöjd med resultatet från enkäten som visar att IT-avdelningen fungerar väl. — Det finns förbättringsområden och dessa kommer vi titta vidare på under 2018 för att förhoppningsvis nå ett ännu bättre resultat vid servicemätningen i höst, säger Eric.

—Tack alla ni som tog er tid att svara på enkäten. Svaren innehåller värdefull information för att vi löpande ska kunna stödja våra uppdragsgivare med kostnadseffektiva och optimerade IT-tjänster, avslutar Eric.

 

Liksom tidigare år fick vi en del kommentarer och frågor via enkäten. Eftersom man svarar anonymt på enkäten kan vi inte återkoppla till den som ställt frågan men vi tror att fler kanske undrar samma sak så vi har sammanställt dessa kommentarer och frågor och besvarat dem, se länk nedan.