Kristina Nilsson Björkenstam är forskare i datorlingvistik och sitter i styrgruppen för Digitala kanaler. Gruppen har utgått från universitetets befintliga digitala kanaler, webben och appen för studenter, och diskuterat vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Den stora frågan är vad som ska prioriteras framöver.

Vad ser du som din viktigaste uppgift i gruppen?
– Det är viktigt att forskare och lärare är representerade i styrgruppen eftersom det är vi som är användarna, och universitetets digitala kanaler måste fungera för våra syften. Vi ska kunna använda de digitala kanalerna inte bara för att kommunicera kring färdiga forskningsresultat utan under hela forskningsprocessen, säger Kristina.
Hon exemplifiera med studier där forskarna behöver hålla kontakten med försökspersoner under lång tid, eller för att organiserar workshops och konferenser. Behov finns också att kunna dela forsknings- och undervisningsresurser på ett säkert och smidigt sätt. I nuläget sker mycket av detta utanför universitets kanaler.
– All IT på universitetet, inklusive digitala kanaler, ska stödja vårt arbete vare sig det handlar om forskning, undervisning eller tredje uppgiften. Vi behöver lösningar som underlättar för både anställda och studenter. Exempelvis tror jag att det finns en enorm potential att förenkla kursadministrationen med hjälp av studentappen, säger Kristina som även anser att det finns ett stort intresse för användarperspektivet hos både IT-avdelningen och Samverkansavdelningen.

 

Jonas Häckner, professor och prefekt för Nationalekonomiska institutionen, sitter i styrgruppen för centralt stöd. I slutet av april hade gruppen haft två möten där det främst handlat om strategiska frågor som förvaltningsplanen för centralt stöd.
Vad ser du som din viktigaste uppgift?
– Att försöka överbrygga det informationsgap som lätt uppkommer mellan förvaltning och institutioner.
Vilka frågor han kommer att driva i gruppen är ännu för tidigt att säga.
– Det är möjligt att jag kommer att fungera mest som bollplank. Det är knappast möjligt att på ett vettigt sätt representera universitetets alla 5 000 anställda men jag kan bidra med min erfarenhet som prefekt på en hyfsat stor institution. Jag upplever också att man inom gruppen är väldigt lyhörda och genuint intresserade av vad jag tycker.

 

Christine Kirchberger, adjunkt och doktorand i rättsinformatik, sitter i objektsfamiljen för utbildningsstöd där man hittills arbetat med att förbereda upphandling av en ny lärplattform i stället för Mondo och diskuterat nya textmatchningssystemet Urkund. Hon ser som sin främsta uppgift att bidra med synpunkter från kärnverksamheten, det vill säga hur lärare och forskare anser att IT skulle kunna bidra och öka effektiviteten för undervisning och forskning. En typ av frågor hon vill driva är hur IT kan bidra till bättre inlärning för studenterna och hur digitala verktyg kan stödja och förbättra undervisningen.
Hur upplever du inflytandet för verksamhetsföreträdarna?
– Våra synpunkter, kommentarer och åsikter uppskattas väldigt mycket och det tas hänsyn till dem från de experter som har jobbat med dessa frågor under många år. 


Text: Per Larsson Foto: Pam Storr (Christine Kirchberger), Eva Dalin (Jonas Häckner)