I november 2016 genomfördes en webbenkät för att mäta hur nöjda användarna är med universitetets centrala IT-stöd för undervisning; Mondo, Urkund, Survey&Report och AdobeConnect. Syftet är att mäta nöjdheten för att kunna följa upp och jämföra med tidigare mätningar, samt få in synpunkter på eventuella förbättringsområden. Enkäten genomförs vartannat år för att kunna effektivisera IT-stöden utifrån verksamhetens behov. Enkäten skickades ut till alla anställda förutom universitetsförvaltningen.

Nöjdheten med Mondo är i stort sett oförändrad sedan den förra mätningen för två år sedan, och användarna är fortfarande lika nöjda som missnöjda. Det missnöje som finns handlar främst om användbarhetsaspekterna och bristande funktionalitet samt att gränssnittet inte upplevs som så intuitivt.

Enkätverktyget Survey&Report som var relativt nytt vid förra mätningen har även vid denna mätning en större andel nöjda än missnöjda användare. Enkäten visar att det som behöver förbättras är användarvänligheten, rapportfunktionaliteten och bättre hantering av mallar.

- Vi har påbörjat arbetet med att upphandla en ny lärplattform som ska ersätta Mondo, säger Meya Torun som är ansvarig för lärandestöd på IT-avdelningen. Införandet av den nya lärplattformen kommer att ske gradvis under de kommande åren, och vi kommer att se över hur kursvärderingsprocessen ska kunna integreras i den berättar Meya.

Under förra året löpte avtalet för det dåvarande textmatchingsverktyget Turnitin ut och efter upphandling ersattes det med Urkund. Enkäten visar en betydligt större andel nöjda än missnöjda användare och användarna är lika nöjda med Urkund som de tidigare var med Turnitin.

E-mötestjänsten Adobe Connect har en betydligt större andel nöjda än missnöjda användare. Det som främst behöver förbättras är ljud- och bildkvaliteten. Arbete pågår för att se över dessa funktioner.

Resultatet av undersökningen finns i rapporten ”Användarnas uppfattning om Stockholms universitets centrala IT-stöd för undervisning 2016” av Marika Frank, användbarhetsspecialist på IT-avdelningen.

Text: Marika Frank

[Faktaruta]

Universitetets centralt erbjudna IT-stöd för förberedelse, genomförande och uppföljning av undervisning (Den uppskattade användningen bland universitetets anställda visas inom parentes.)

  • lär- och samarbetsplattformen Mondo (77 %)
  • textmatchningsverktyget Urkund för kontroll av misstänkt plagiering (10 %)
  • enkätverktyget Survey&Report för kursvärderingar (20 %)
  • e-mötesverktyget AdobeConnect (4 %)

                                                                                      

Förvaltningen av IT-stöden leds av IT-avdelningen på Stockholms universitet.