Digital examination har funnits på universitetet under flera år, den första digitala tentan inom ramen för Tentamenstjänsten genomfördes i oktober 2014.

Tentamenstjänsten är ett webbaserat verktyg som har utvecklats på Stockholms universitet, först av Institutionen för data- och systemvetenskap, och sedan av IT-avdelningen.

Sedan starten 2014 har cirka 1 000 tentor genomförts digitalt. Tjänsten har tidigare endast varit tillgänglig i Laduviksalen, men under hösten har tjänsten utökats väsentligt till över 500 platser. Därmed är det nu möjligt att erbjuda digital tentamen i alla skrivsalar.

När, var, hur?

Det finns totalt 543 platser i skrivsalarna Laduviksalen, Ugglevikssalen, Värtasalen och Brunnsviksalen. Samtliga salar kan nu bokas för att genomföra digital tentamen. Det går lika bra att utföra en och samma tentamen i alla salar samtidigt som att ha olika tentor i de olika salarna. Möjligheten att boka enskilda platser i en sal, istället för som nu i hela salen, utreds för närvarande av Fastighetsavdelningen.

I Laduviksalen är installationen fast, varje bord är försett med dator, el och trådbundet nätverk. I de andra salarna är installationen flexibel vilket innebär att det används bärbara datorer som förvaras och laddas i säkerhetsskåp.

Tentamenstjänsten stödjer essäfrågor, flervalsfrågor, kamratbedömning (så kallad peer review) och tentamina kan genomföras såväl som salstentamen, öppen tentamen (valfri miljö, till exempel egen datorsal eller medhavda datorer) och hemtentamen.

Vad kostar det?

Tjänsten är avgiftsbelagd för att kunna finansiera förvaltning och vidareutveckling, och kostnaden varierar beroende på typ av tentamen. Avgiftsintervallet per tentand ligger mellan 9 kr (flervalsfrågor) och 56 kronor (kamratbedömning).