Omställningen till distansstudier har ökat behovet av att kunna spela in, lagra och förmedla rörligt bildmaterial. En snabbutredning har startats för att undersöka möjligheterna för att införa ett systemstöd för detta. Utredningen fokuserar dels på hur vi bättre kan använda befintliga system, men tittar också på Sunets Play-tjänst samt andra externa system. Målsättningen är att vi ska få bättre kunskap om vilka möjligheter som finns samt en plan för hur ett snabbt införande av ett systemstöd kan ske. Tidsfaktorn är viktig och utredningen arbetar för att leverera resultatet så snart som möjligt.