Beskrivning av tjänsten

Tjänsten Projekthantering är ett molnbaserat verktyg som ger ett administrativt stöd för att kunna driva projekt effektivt med medarbetare från Stockholms universitet och i samverkan med externa resurser.  Tjänsten tillhandahålls av Projectplace via SUNET.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Projekthantering innefattar bland annat följande:

  • Molnbaserat verktyg via webb samt appar (iOS och Android)
  • Möjlighet att lägga till externa projektdeltagare
  • Information lagras i Sverige
  • Inloggning med ditt universitetskonto

Support på tjänsten

Support av tjänst samt handhavandefrågor hänvisas till Projectplace - Projectpedia

Support gällande inloggning ges av Helpdesk via Serviceportalen

Tilläggstjänster

Inga tilläggstjänster finns tillgängliga. 

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten Projekthantering görs via Serviceportalen

Priser

Tjänsten kostar 50 kronor/användare och månad. Debitering sker var fjärde månad i efterskott och endast om användaren har skapat eller är medlem i ett projekt/en arbetsyta i verktyget. Debitering sker till respektive användares institution och detta gäller även inbjudna deltagare dvs varje användares institution kommer debiteras för sina användare oavsett om användaren äger projektet/arbetsytan eller är inbjuden av någon annan.

Debitering sker enbart för personer som jobbar på Stockholms universitet. Externa projektmedlemmar som inte tillhör Stockholms universitet debiteras man inte för. 

Miljöfördelar

Minskad pappersförbrukning då projektdokumentationen finns lagrad i tjänsten och tillgänglig från många olika enheter.

Viktigt att veta om tjänsten

Bevarandeplan och gallring

Det finns tillämpningsbestämmelser för bevarande- och gallringsplaner för projekt som hanteras i verksamhetssystemet Projekthantering. Du som projektledare ansvarar för att dessa följs. 

Vem ansvarar för innehållet i Projekthantering?

Du som användare av Projekthantering ansvarar för informationen som finns där.

Tänk därför på vilken typ av information som lagras i tjänsten, exempelvis ska känslig personinformation* eller sekretessbelagd information inte lagras där. 

Systemet är godkänt för personuppgifter, med undantag från den typ av personuppgifter som räknas upp i GDPR, kapitel I, artikel 9 ”Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter”.

Om ditt projekt har deltagare som inte arvoderas av Stockholms universitet, måste du tänka på vilka dokument som delas, så att handlingarna inte blir allmän handling innan det är aktuellt. 

*Med känsliga personuppgifter avses de uppgifter som räknas upp i GDPR, kapitel I, artikel 9 ”Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter” vilket är uppgifter om hälsa, sexualliv, etnicitet, ras, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller medlemskap i fackförening genetiska uppgifter och biometriska uppgifter, samt uppgifter om lagöverträdelser.


Vid avbeställning

För att undvika debitering nästkommande månad måste tjänsten avbeställas senast den 15 i månaden innan.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen