Beskrivning av tjänsten

Syftet med tjänsten är att institutioner, forskargrupper, arbetsgrupper, förvaltningsavdelningar eller motsvarande ska ges möjlighet att dokumentera och distribuera information internt samt användas som en plattform för intern samverkan. Institutionerna ges ett eget utrymme som de själva administrerar och styr rättigheterna för. Tjänsten ger också möjlighet att samverka och samarbeta såväl internt som externt under förutsättning att externa användare har ett SWAMID-konto. SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta lärosäten och övriga myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor.

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till institutioner/förvaltningsavdelningar inom universitetet med behov av att dokumentera och distribuera information samt samarbeta i en gemensam konfigurerbar yta.

Tjänsten innefattar

Varje institution ges tillgång till ett eget utrymme ("space") i plattformen som de själva administrerar såväl innehållsmässigt som rättighetsmässigt. Tjänsten är helt webbaserad och kan nås från såväl internt inom universitetet som från extern plats under förutsättning att användaren loggar in med sitt universitetskonto (SWAMID).

Användare utan SWAMID-konto kommer ej kunna ha åtkomst till informationen som publicerats.

Support på tjänsten

Support i form av felhantering t.ex. kontoproblem hanteras via Serviceportalen. All annan support som handhavande och funktionsfrågor förväntas utsedd administratör (super-user) ge till sina respektive användare. Administratören kommer erhålla ca. en timmes introduktionsutbildning i syfte att "komma-igång" med tjänsten. För djupare applikationssupport och guider hänvisas till leverantörens webbplats där utförliga beskrivningar och instruktioner kan hittas.

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten sker via  Serviceportalen. Ett standardavtal kommer upprättas där institutionen åtar sig att tillsätta erforderliga roller samt ta ansvar för specifika åtaganden i avtalet. Institutionen kommer uppdras att vid behov fullfölja kraven enligt PUL och anmäla PUL-uppgifter enligt universitetets regelverk. Institutionen kommer också ansvara för att universitetets regler om bevarandeplan för informationen uppfylls enligt riktlinjerna.

Leverans av tjänsten sker genom att utpekad administratör vid institutionen erhåller inloggningsuppgifter till institutionens utrymme i systemet. Tjänsten är tillgänglig omedelbart efter leverans och utvald administratör kan direkt efter inloggning börja tilldela rättigheter och administrera innehåll.

Priser

Tjänsten kostar 8 000 kr/år och samarbetsyta (så kallad space) och debiteras tertialvis. Varje samarbetsyta (space) kan fritt konfigureras och mer eller mindre oändligt antal sidor och undersidor kan byggas upp i en struktur. Uppsägning av tjänsten kan ske när som helst men debitering av tjänsten kommer ske innevarande samt nästkommande kvartal.

Miljöfördelar

Tjänsten bygger på elektronisk kommunikation och informationsspridning vilket minimerar behovet av utskrifter och distribution av papper.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.