Beskrivning av tjänsten

Genomförande av elektroniskt val i samband med val till institutionsstyrelse, fakultets- eller områdesnämnd. Elektroniskt val innebär att den röstberättigade personen får ett e-postmeddelande med information och en länk till en personlig valsedel på webben.

Målgrupp

Prefekter, ledningskansliet och områdeskanslier vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Tjänsten innebär tekniskt och administrativt stöd för elektronisk omröstning vid val av institutionsstyrelse, dekan och fakultetsnämnd, vicerektor och områdesnämnd. IT-avdelningen skapar en elektronisk valsedel, samlar in rösterna samt sammanställer resultatet när röstningen avslutats. Sammanställningen överlämnas till beställaren. IT-avdelningen svarar för rösträkning och för att anonymiteten upprätthålls.

Förutsättningar:

  • Underlag som t ex fastställd röstlängd i form av e-postadresslista eller personnummerlista, valsedelns utformning och text till informationsutskick behövs från beställaren senast 10 arbetsdagar innan valet.
  • Alla röster är anonyma, vilket innebär att när en röst är inskickad går det inte att ta bort den.
  • Beställaren ansvarar själv för att genomförandet av valet som helhet följer gällande bestämmelser. Information och stöd om valprocessen finns på Medarbetarwebben. IT-avdelningens tjänst omfattar endast elektroniskt stöd för själva röstningsförfarandet.

Beställning

Mer information om hur man beställer tjänsten och vilket underlag beställaren ska inkomma med finns på sidan Elektroniska institutionsstyrelseval

Tillvalstjänster

Inga tillvalstjänster

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.