Beskrivning av tjänsten

Box är en lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet. Filer lagrade i tjänsten är tillgängliga på webben, dina datorer och mobila enheter så att du alltid har tillgång till dina filer där du är. Lagrade filer versionshanteras, upp till tio versioner tillbaka.

Du kan välja att synkronisera kataloger till den lokala datorn och på så sätt enkelt kunna komma åt en kopia av kataloger och filer. Filer som synkroniseras på detta sätt lagras, förutom i molnet, lokalt på datorn. Du har alltså tillgång till de synkroniserade filerna även om du inte har tillgång till nätverk.
Tjänsten lämpar sig också väl vid olika typer av samarbeten eftersom det är enkelt att dela filer med andra både på och utanför universitetet. Man kan kommentera filer och dela ut filer och mappar till en eller flera personer. I mappar kan man ge personer olika behörigheter som begränsar vad de får göra med filer som ligger där.
All trafik till och från tjänsten som tillhandahålls från Box.com är krypterad och filerna lagras krypterade hos leverantören.

När du överväger att använda dig av tjänsten Box, eller någon annan molntjänst, är det viktigt att i god tid gå igenom vilka lagliga krav det är som ställs och om man kan uppfylla dessa. T ex ska känsliga personuppgifter inte behandlas i Box. Känsliga personuppgifter är enligt definition i Dataskyddsförordningen (GDPR) sådana som avslöjar:

  • ras eller etniskt ursprung

  • politiska åsikter

  • religiös eller filosofisk övertygelse

  • medlemskap i en fackförening

  • hälsa

  • en persons sexualliv eller sexuella läggning

  • genetiska uppgifter

  • biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/

Tänk också på att användandet av en molntjänst i vissa fall kan leda till att uppgifter som förs över till molntjänsten blir allmänna handlingar. Ta därför del av den information som finns på Medarbetarwebben om molntjänster innan du börjar använda en molntjänst.

Målgrupp

Anställda vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Varje användare får initialt 50GB plats för lagring av personliga filer, maximala storleken på varje fil är 5GB. Om den tilldelade lagringsmängden tar slut kontakta Helpdesk.

Tjänstenivå

Driftstider

Tjänsten levereras med beredskap för hantering av driftsstörningar under ordinarie kontorstid (se nedan).

Undantag för drifttider

Undantag till ovan definierade driftstider kommuniceras tio arbetsdagar före avvikelsen.

Supporttider

Helpdesk kan nås via Serviceportalen

Dokumentation och hjälp

Slutanvändardokumentation publiceras i förekommande fall i Serviceportalen
Arbete med konfiguration och handhavandestöd som ej ingår i tjänstens grundutförande kan ske efter beställning av behörig beställare mot debitering enligt gällande timtaxa.

Mer information om tjänsten

Synpunkter på tjänstens innehåll, tillgänglighet eller andra relevanta frågor, hänvisas till systemförvaltaren via Serviceportalen.