Baserat på kraven har itslearning utsetts som leverantör av universitetets nya lärplattform och projektet har gått in i införandefasen. Arbetet startade efter semestrarna och ska bedrivas av två projektgrupper (Verksamhet och System). De verksamhetsmässiga kraven och önskemålen är styrande för arbetet, vilket avgör hur det tekniskt ska sättas upp och vilken information som ska utbytas med andra system. Det är därför av stor vikt att kärnverksamheten är delaktig för att säkerställa såväl kvalitet som effektivitet. 

Rektor beslutade före sommaren att ge områdesnämnderna och studentkåren i uppdrag att utse tre representanter vardera till en referensgrupp tillsammans med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Referensgruppen ska delta i beslut om utformningen av funktioner och processer samt om införandet. Projektgruppen för Verksamhet ansvarar för att ta fram underlag för att referensgruppen ska kunna ta ställning till hur lärplattformen ska fungera och liknande frågor som uppkommer under projektet. Referensgruppens arbete inleddes i början av september, pågår preliminärt under hela hösten 2017 och kan eventuellt förlängas till våren 2018.

Flexibel lärplattform

Lärplattformen itslearning kan ge stöd till olika sätt att bedriva undervisning. Det är också en uttalad ambition att SU:s lärplatt form ska vara flexibel. För att kunna utbyta erfarenheter och goda exempel mellan institutioner och mellan lärare är det också av stor vikt att bygga en gemensam grund i plattformen med nomenklatur, struktur och valbara funktioner.

Några exempel på frågor som kan behandlas av referensgruppen är bland annat grafisk utformning, flexibilitet i hur kurser organiseras i systemet, grundläggande struktur, roller och behörighetsstyrning, metod för överflyttning av data från Mondo samt plan för införande och utbildningsmaterial.

Med utgångspunkt från referensgruppens beslut kommer projektgruppen för System att sätta upp itslearnings system så att det fungerar som tänkt, men framförallt arbeta med att förbereda och testa kopplingar med andra system som Ladok, SISU och Urkund.

I början av hösten är fokus att utforma och bygga upp lärplattformen. Projektgruppen för Verksamhet kommer parallellt att utreda hur själva införandet på institutioner bäst kan genomföras, i vilken ordning, i vilken takt och med vilket stöd. Driftstarten beror på hur omfattande de båda projektgruppernas arbete visar sig vara, men ambitionen är att kunna starta i liten skala vårterminen 2018 inför ett bredare användande hösten 2018.

Mer information om projektet finns på su.se/nylarplattform. Har du några frågor är du välkommen att kontakta projektledare Jan Ling på jan.ling@su.se