För att tydliggöra vissa frågeställningar kring licenshantering har ett antal dokument arbetats fram inom ramen för Åtgärdsprojektet. Tre dokument har publicerats, Programvarukatalogen och två dokument kring roller och ansvar, 

Programvarukatalogen (KASUS)

Ett av syftena med Programvarukatalogen är att standardisera antalet kategorier och versioner per programvara för att minska hanteringskostnaderna samt minska risken för att versioner som inte längre stöds av leverantören används i Stockholm universitets IT-miljö. Värdet för institutionerna/motsvarande är dels att ge stöd till de lokalt licensansvariga gällande bland annat licensregler, och dels att de programvaror som ingår i Programvarukatalogen är kvalitetssäkrade utifrån de tre perspektiven leverantörssupport, IT-säkerhet och upphandling.

Roller och ansvar

Två dokument har tagits fram kring Roller och ansvar: Regler för nyttjande och hantering av programvaror och programvarulicenser samt Övergripande roll- och ansvarsfördelning för gemensam licenssamordning. Syftet med de bägge dokumenten är att tydliggöra dels vilka roller och ansvar som ligger på de roller och funktioner som idag hanterar programvaror på något sätt, och dels tydliggöra vilket ansvar olika användare har vid användning av dessa programvaror.

Du hittar all dokumentation på Medarbetarwebben