2015-05-04

Torsdag 30 april lämnade vi in vår slutrapport till rektor och förvaltningschef. Så snart som den blivit godkänd kommer vi publicera den här, likväl kommer vi här kommer publicera eventuella besked vi får.

2015-04-13

Projektet är nu i sin slutfas och vi arbetar i huvudsak med att sammanställa vårt resultat till slutrapporten.

2015-04-07

Projektet förankrade under förra veckan sitt resultat med Förvaltningschef Joakim Malmström och Rektorsråd Mats Danielson. Vi tar tacksamt med oss deras synpunkter och önskemål till slutrapporten.

2015-03-30

Under veckan som gick träffade vi vår referensgrupp och förankrade vårt resultat så här långt med dem. Vi fick mycket god input till vår slutrapport som vi ska ta fasta på.

2015-03-23

Under veckan som gått har vi arbetat vidare med konceptskisser och var även ute på ett lärosätesgemensamt möte för att se vilka gemensamma tendenser vi ser i Sverige. Arbetet med slutrapport och projektdirektiv fortskrider.

2015-03-16

Den här veckan har vi träffat studierektorerna på Naturvetenskapliga fakulteten och vi har även informerat på ”hemmaplan”, dvs till hela IT-avdelningen. Utöver detta har vår tid gått till ytterligare konceptskissande och arbete med såväl slutrapport som projektdirektiv för nästkommande implementationsfas.

2015-03-09

Under veckan som gått har vi arbetat med att skissa fram koncept på möjliga lösningar och vi har även gjort ytterligare användarstudier på Biblioteket, där vi ser en ytterligare målgrupp växa fram. Vi fortsätter också med att samla in all den information vi behöver för vår slutrapport.

2015-03-02

Nu har vi fått ett vägvalsbeslut för förstudien. Det vägval som gjordes är det som i beslutsunderlaget går under namnet ”En sammanhållen användarupplevelse”. Kort innebär detta inloggning till en samlad ingångssida med aggregerad, personaliserad information från våra system (såväl pedagogiska som administrativa). Syftet är att användarna enbart ska se information och komma åt tjänster utifrån behov för att för dem skapa en så enhetlig och samlad upplevelse av SU som möjligt. Bakom denna ingångssida lägger vi nuvarande system, bl.a. Mondo. Mondo ska därefter kompletteras (för att på sikt tas bort) med andra pedagogiska verktyg som täcker de behov som finns.

2015-02-23

Beslutsunderlaget är nu inlämnat och vi förebereder oss för beslutsmöte. Samtidigt pågår planering för det arbete som ska påbörjas så snart ett beslut har fattats.

2015-02-16

Vi arbetar för fullt med att bli klara med det beslutsunderlag som ska in i veckan. I vårt arbete ingår det att göra risk- och konsekvensanalys och omvärldsbevakning. Vi hoppas att det arbete vi gör ska leda till ett bra beslut för SU.

2015-02-09

Den gångna veckan ägnade vi åt att arbeta med det beslutsunderlag som ska läggas fram inom kort. Vi har även träffat studierektorerna på Humanistiska fakulteten såväl som på Juridiska fakulteten för att berätta om vårt arbete.

2015-02-03

Inom förstudien arbetar vi just nu med att sammanställa och analysera de leverantörsutvärderingar vi gjort de senaste veckorna. Vi kommer därefter att  ta fram den vägvalsrekommendation vi förordnar och lämna in den för beslut. Då vi valde att titta på några fler leverantörer än planerat växte arbetet något och vårt beslutsdatum har således skjutits fram till 25 februari. Vårt vägval innebär inte att vi beslutar oss för en specifik leverantör i dagsläget utan att vi väljer om det överhuvudtaget finns någon leverantör som kan svara upp mot den kravbild vi tagit fram eller om vi behöver sätta ihop flera system/lärplattformar alternativt bygga vidare på öppen källkod för att uppnå önskad effekt för våra användare.

 

2015-01-26

Vi fortsätter med utvärderingar av befintliga system och har även samtal med andra högskolor och universitet för att ta del av deras erfarenheter av de olika systemen. Vi arbetar samtidigt med en kostnadsanalys och en risk- och konsekvensanalys.

2015-01-19

Nu har vi börjat träffa leverantörer som utifrån våra användarberättelser får bevisa hur just deras system skulle kunna hjälpa oss att uppfylla det syfte vi tagit fram för det framtida IT-stödet. Målet med dessa leverantörsutvärderingar är att vi i mitten av februari skall kunna ta ett beslut om huruvida det överhuvudtaget finns något system som lever upp mot vår kravbild, eller om det handlar om flera system i en sammansättning eller om vi behöver bygga delar av det själva. Det är långa, svåra men roliga sittningar och det arbetet kommer fortsätta några veckor framöver.

2014-12-15

Vi börjar närma oss halvtid och vårt arbete blir mer och mer konkret. Effektkartan börjar bli komplett och vi har även fått prioritering på våra målgrupper. Arbete pågår med konceptskisser och vi sammanställer samtidigt krav som inte inkommit genom effektkartan, t.ex. sådant som rör tillgänglighet och lagkrav. Efter jul- och nyårsledigheten startar vi upp utvärderingen av befintliga system genom att träffa ett antal leverantörer och börja utvärdering några open source-produkter.

2014-12-08

Den här veckan har vi arbetat med att bygga på effektkartan med funktioner som kan stödja användarna i deras användningsmål. Vi har även träffat referensgruppen och gjort en första prioritering av målgrupper. Detta förslag ska presenteras för styrgruppen om en och en halv vecka.
 

2014-12-02

Vi har nu tagit ett steg vidare och börjat definiera egenskaper  och förmågor i systemet som ska passa de olika målgrupper vi tidigare arbetat fram. Förlängningen på det här arbetet är att konkretisera det i funktioner, men det är ett senare arbete. Bilden av vårt kommande pedagogiska IT-stöd växer och blir klarare dag för dag.

2014-11-24

Den här veckan har vi arbetat med att ta fram användningsmål för de olika målgrupperna. Det är ett tanke- och tidskrävande arbete men också mycket givande då effektkartan växer fram synligt varje dag. Vi hade även ett välbesökt öppet informationsmöte där vi berättade om vårt arbetssätt och de erfarenheter vi hittills gjort. Vi berättade även om hur tidplanen ser ut framöver. Deltagarna hade många bra synpunkter och nya infallsvinklar och det var ett för oss mycket bra möte. Framöver kommer vi att hålla fler möten av samma typ för att hålla alla intresserade i verksamheten informerade.

2014-11-17

Vi har nu definierat våra målgrupper och arbetar vidare med dessa målgruppers användningsmål, vilket i praktiken bland annat  innebär att vi bygger upp målgrupperna till mer levande representationer. Det här arbetet ska vi sedan stämma av med referensgruppen och därefter ska målgrupperna prioriteras av styrgruppen. Under förra veckan hade vi även en mycket bra workshop för kravinsamling för en Play-tjänst.

2014-11-10

Vi har nu gjort den sista användarintervjun i det här skedet och påbörjat målgruppsanalysen. Vi har börjat med studenterna och försöker där med hjälp av olika beteendevariabler urskilja vilka olika grupperingar som behöver göras. Då vi är ganska många inblandade i arbetet och datamängden är stor, är det lite mer komplext än vi trott men vi lär oss hela tiden. Under veckan som kommer planerar vi att fortsätta med lärarna.
 

2014-11-03

Nu har vi bara en användarstudie kvar att göra, vilket innebär att nu börjar analysfasen av arbetet. Det initiala målet är att ta fram målgrupper för att därefter prioritera dem sinsemellan. En gemensam reflektion från projektdeltagarna efter att ha varit ute på användarintervjuerna är att det har varit otroligt inspirerande och intressant att träffa våra användare och vi har fått enormt mycket input att ta med oss i arbetet.

2014-10-27

Den gångna veckan har vi genomfört fem intervjuer och även påbörjat arbetet med att ta fram de beteendevariabler som ska hjälpa oss att modellera målgrupper. Vid sidan av de mer användartillvända aktiviteterna arbetar vi även med de icke-funktionella kraven.
 

2014-10-20

Under veckan som gått har vi fortsatt med våra användarstudier. Varje möte med användare ger oss enorm inspiration! På IT-avdelningen visualiserar vi varje studie på en whiteboardtavla, och vår tavla engagerar långt fler än de som ingår i själva användarstudien, vilket känns enormt roligt.
Vi har också färdigställt de mätpunkter som ska användas för att se att den förbättring vi siktar på i våra förbättringsområden uppnås.

2014-10-13

Vi kommer under denna vecka ha genomfört hälften av användarstudierna. Det är mängder av intressanta möten som genomförs  och vi längtar bokstavligen efter att få påbörja analyserandet av alla data som vi får in, men det måste vänta ännu ett tag tills att alla användarintervjuer är klara. Vid sidan av användarstudierna pågår dokumentationen av de tekniska krav vi redan idag känner till. Vi har även under veckan stämt av status med projekten Framtidens lärandemiljöer och Digital Tentamenstjänst, två projekt som ligger oss nära.

2014-10-06
Just nu är vi inne i en väldigt intensiv fas när det gäller användarstudierna, och det är bara början. Det är många användare att träffa och mycket administration både vad det gäller förarbete och dokumentationen. Vi intervjuar riktiga användare, dvs. lärare, studenter och utbildningsadministratörer för att lära oss mer om hur de arbetar med undervisningen, vilka mål, drivkrafter och värderingar de har i det arbetet, vad som fungerar och vilka problem de har. Egentligen är det inga vanliga intervjuer vi genomför, snarare en slags etnografisk observation där vi ber användarna visa och demonstrera vad de gör inom ramen för undervisningen.
Vi ska träffa totalt 25 personer; 10 lärare, 10 studenter och 5 utbildningsadministratörer på olika institutioner. Redan efter de första inledande genomförda intervjuerna/observationerna är vi både entusiastiska och överraskade! Vi kommer att ha mängder av användbar information inför det fortsatta projektarbetet när användarstudierna är klara i början av november.
Vad vi vet är det här ett helt unikt arbetssätt på svenska lärosäten. Vi ligger i framkant!