Under perioden januari – april 2014 genomfördes en utredning med målet att ta fram ett effektmål för ett nytt pedagogiskt IT-stöd vid Stockholms universitet. Utredningsarbetet bestod i huvudsak av att genomföra det första steget i en effektkartläggning. Effektmålet som utarbetades tillsammans med en av rektor utsedd referensgrupp formulerades enligt följande:

Syfte

”Bidra till hög kvalitet på utbildningen genom samlad information, tillgänglighet, pedagogisk flexibilitet och samarbete”

Förbättringsområden

  • Snabbare hitta relevant information och funktioner
  • Fler ska kunna tillgodogöra sig utbildningen
  • Ökade möjligheter för pedagogisk utveckling
  • Samlad kommunikation och uppföljning


Till följd av utredningen har nu en förstudie startats upp. Förstudien pågår under perioden 1/9 2014-31/3 2015. Förstudien ska ta fram en komplett kravbild på det pedagogiska IT-stöd som ska ersätta dagens centralt erbjudna lär- och samarbetsplattform Mondo. När förstudien är klar ska ett beslut vara fattat om vi ska köpa en eller flera tredjepartsprodukter, bygga vidare på öppen källkod eller bygga något helt eget från grunden. Förstudien ska vidare leverera en komplett plan på hur ett implementationsprojekt ska bedrivas ur alla aspekter. För att projektet ska lyckas krävs en bred verksamhetsförankring och transparens genom hela projektet.  Metoden som vi använder, Effektkartläggning, bygger på förankring. Vi hämtar inte bara in riktig användningsdata genom att genomföra intervjuer och observationer i användarnas kontext, vi gör även användarna delaktiga i det nya IT-stödet genom att föra en dialog med dem, samt se och förstå deras syften, drivkrafter och krav i arbetet.