Syftet med de nya kurs- och programsidorna är att underlätta både för presumtiva studenter och andra besökare att hitta informationen samlad kring varje utbildning, men även för att förenkla arbetet för redaktörer med att publicera information och kringmaterial för kurser och program. De nya sidorna redigeras i det universitetsgemensamma webbpubliceringssystemet Polopoly, där även institutionernas webbplatser ligger.

Lansering i flera steg

Den 11 november lanseras steg 1 i vidareutvecklingen av universitetets digitala utbildningskatalog. Kurs- och programsidorna blir mallade för att kunna fungera för alla typer av kurser och program och ge en komplett bild med all relevant fakta samlad. På sidorna finns även möjlighet att automatiskt hämta in schema från TimeEdit. Längst ner på varje sida finns bildlänkar till relevant information om t.ex. anmälan och antagning, viktiga datum och studievägledning på su.se och su.se/english. 

I steg 2 (november/december) tillkommer möjligheten att berika sidorna med mer kringinformation samt ny artikelmall för intervjuer med t.ex. studenter, lärare, forskare och alumner, som kommer att kunna delas/användas på flera webbsidor. De redan lanserade ämnessidorna kommer också att uppgraderas och öppnas för institutionerna att redigera. 

I därefter kommande steg implementeras funktioner för smart redigering och visning av kontaktinformation och information till antagna och reserver. Vi arbetar även på en lösning så att litteraturlistor kan kopplas till kursplaner och arkiveras, och också kunna hämtas in i lärplattformen Athena.

Utvecklingsarbete och implementering av utbildningskatalogen

De nya mallarna har tagits fram under hösten tillsammans med fyra pilotinstitutioner. Under november kommer dessa att påbörja överföringen av kurs- och programsidor på de egna webbplatserna till den digitala utbildningskatalogen. I detta skede kommer även referensinstitutioner att kunna påbörja sitt arbete och ge sin input till mallarna och funktionerna. I december/januari släpps sedan resterande institutioner in i de nya mallarna successivt. Målsättningen är att de kurs- och programsidor i den digitala utbildningskatalogen som är aktuella för ansökningsomgången som startar 15 mars 2020 ska vara kompletta.  Överföringsarbetet sker enligt plan som tas fram för varje institution i december/januari.
På den här webbsidan kommer vi framöver att lägga ut länkar till exempel på kurs- och programsidor som pilotinstitutioner och referensinstitutioner har börjat arbeta med.

Att omarbeta och flytta material till nya mallar tar tid, hur mycket är svårt att uppskatta då innehåll, upplägg och omfång på olika institutioners webbplatser är väldigt olika. Vi vill uppmuntra samtliga institutioner att ta detta tillfälle i akt till att också se över sitt befintliga material innehållsmässigt. 

Utbildning och stöd

En tre timmars introduktion ges till institutioner gruppvis i december/januari. Vi träffar då huvudredaktör/er/, kommunikatör/er/ och representant för studieadministration, t.ex. studievägledare, studierektor. Efter introduktionen räknar vi generellt med att Polopolyredaktörer ska kunna börja redigera direkt i de nya mallarna. Vi erbjuder även demos för enklare arbete i mallarna om det finns ytterligare medarbetare vid en institution som arbetar med kurs- och programinformation. Vi kommer även att erbjuda annan typ av  stöd i i form av individuella möten om behov finns.

Kommande utveckling

Parallellt med utvecklingen av den digitala utbildningskatalogen arbetar vi nu även med att ta fram struktur, navigation och mallar till webbplatser för institutioner, centra, projekt m.m. Vi arbetar då på samma sätt som med den digitala utbildningskatalogen, d.v.s. med pilotinstitutioner i första steget och därefter referensinstitutioner och övriga institutioner vad gäller utveckling, testning och därefter implementering med olika typer av utbildning  och stöd.