Vi bygger stegvis

Stockholms universitets webbsystem är omfattande och med mycket innehåll. Därför är projektet uppdelat i flera faser, med utbildning först ut då det har det största informationsomfånget och flest kopplingar till olika system som behöver integreras.

Webbplatserna för institutioner lanseras stegvis, med ingången för utbildning först och därefter ingången Om institutionen och startsida. Sist ut är ingången forskning och forskningsinformation samt ev. andra sidor/undersajter. Webbplatser/sidor för centra och större projekt planeras att kunna byggas från maj/juni.

Lanserade webbplatser - hela och delar

Utbildningsinformation

Under våren har institutionernas arbete med att flytta över ämnes-, kurs- och programsidor från den egna webbplatsen till utbildningskatalogen fortsatt. De flesta institutioner kommer att vara färdiga med det arbetet till dess att vårens ansökningsperiod startar den 15 mars. Att ha flyttat över sina kurs- och programsidor till katalogen är såklart en förutsättning för att kunna lansera en utbildningsingång i nya mallar.

Läs mer om utbildningsinformation

Om institutionen och startsida

När en utbildningsingång är lanserad är nästa steg att ta fram ingången Om institutionen samt ny startsida. Här visas även information från ingången Samverkan, om det fanns sådan. Samverkan kommer även att synas under forskningsingången. Då publiceras även alla nyhets- och kalenderartiklar på den nya webbplatsen. Det som återstår är då forskningsingången och eventuella undersidor på andra ställen i strukturen.

Läs mer om ingången Om institutionen

Titta på de två institutioner som lanserats först: su.se/asia och su.se/big

Forskningsinformation och profilsidor

Precis som för utbildningsinformation, utgörs forskningsinformation av tre större delar:

  1. en "forskningskatalog": med sidor för projekt, ämnen och forskningsgrupper
  2. forskningsingången på den centrala webbplatsen su.se och su.se/english: visar material och flöden i olika skärningar
  3. forskningsingången på webbplats för institution/centra/institut: visar institutionens/centrats/institutets forskning och annan forskningsinformation

Alla mallar är flexibla och kan visa önskad mängd och typ av innehåll och flöden som är automatiska respektive manuella. Projektsidorna ska till exempel fungera för att bara visa basinformation till att kunna innehålla andra artiklar och material, med bilder och video, nyheter och evenemang. 

Huvudredaktör/kommunikatör arbetar tillsammans med forskare som redaktörer för sidorna för projekt, ämnen och forskargrupper. 

Puffar/länkar till profilsidor används på sidorna och längre fram kommer även profilsidorna att utvecklas mer.

Information kring forskningsinformation kommer att ges löpande, i olika format, och ett informationsmöte planeras till 15 mars. Inbjudan skickas ut till huvudredaktörer samt administrativa chefer.

Koppling till andra sidor och delat material

På lanserade ingångar för utbildning och Om institutionen finns exempel på både kopplingar mellan webbplatsr samt delat material. På sidan Våra utbildningar finns ett integrerat sök som länkar till institutionens kurser och program i utbildningskatalogen, och nedtill på alla sidor på ingången visas innehållet på den centrala utbildningsingången på su.se och su.se/english.

De som har lanserat kan även till fullo nu också till exempel börja använda sig av funktionen med att dela och hämta upp material, såsom nyhets- och kalenderartiklar och andra artiklar, samt använda så kallade kontaktelement som kan delas och klistras in och visas på andra webbsidor, både i utbildningskatalogen och på alla webbplatser.

Temasidor är sidor som samlar in artiklar och material automatiskt, både inom utbildning och forskning, från alla webbplatser. Det sker genom att redaktören kategoriserar materialet med en eller flera så kallade etiketter. Etiketterna motsvarar populärvetenskapliga versioner av universitetets ämnesområden och tanken är att även en läsare utanför universitetet ska förstå vad det handlar om och bli intresserad. I nuläget går det bara att sätta etikett på nyheter och evenemang men längre fram byggs sidan ut med mer funktionalitet och innehåll.

Se temasidor på su.se/tema

Utbildning

Utbildning för de olika delarna av institutionswebbplatser sker löpande, även vad gäller utbildningskatalogen. Mer info och datum kommer i vecka 8.

Utbildning i nya mallar för forskning startar med utbildning i mallen för projektsida från vecka 15. Huvudredaktörer kommer att gå en utbildning med olika delmoment, medan ansvariga för projekt och andra forskare kommer att få utbildning med hjälp av instruktioner i form av video och text, samt webbstugor.

Utbildning för institutioner som ännu inte gått utbildning sker från vecka 10-11 och kontaktas under vecka 8. Utbildning för centra och projekt med egna webbplatser sker från maj/juni.

Information om olika utbildningar på su.se/polopolyubildningar