Om Athena

Funktionalitet i Athena

Om upphandlingen

Om Athena

Vad är Athena? 

Athena är en plattform för kurser och pedagogiskt arbete. Kursstrukturen i Athena presenteras via ett kraftfullt och interaktivt planeringsverktyg som gör att studenterna får ett lättnavigerat gränssnitt för de olika kursmomenten, samt de lärresurser och aktiviteter som är kopplade till dessa. 

Athena är inte tänkt att användas som ett intranät eller enbart en fillagringsyta (för dessa ändamål finns andra IT-stöd).

 

Vad skiljer Athena från Mondo? 

Athena har en betydligt modernare design och mer funktionalitet än Mondo. Exempel på ny funktionalitet i Athena är ett kraftfullt och dynamiskt planeringsverktyg, möjlighet att koppla lärandemål till olika aktiviteter, en enklare meddelandefunktion med all kommunikation samlad på ett ställe, möjlighet att ge studenter kommentarer direkt i dokumentet med Word online, studenter kan samarbeta och skriva i ett gemensamt dokument med hjälp av Word online-funktionen. Funktionaliteten kommer också att utökas efter hand. 

När kommer Mondo att avvecklas? 

Huvudplanen är att inte skapa nya kurssajter i Mondo för VT-20. 

IT-avdelningen arbetar med att ta fram en bevarandeplan för Mondo tillsammans med IT-arkivarien och ser samtidigt över generella gallringsregler. Lärare ansvarar själva för att spara ner sina filer från Mondo för framtida behov. Tänk på att planera in detta arbete i god tid.

Information har gått ut till de administrativa cheferna i oktoberna 2019 och till prefekter och administrativa chefer i december 2019. Mer detaljer om genomförandet kommer lite senare.

 

Hur får jag över mina kurser i Mondo till Athena?

Det sker ingen automatiskt överflyttning av material från Mondo till Athena. Athena är annorlunda än Mondo och därför måste kurserna byggas upp på nytt från början. 

Lärare som har stora mängder filer kan få hjälp av Helpdesk att spara ner alla filer till sin hemkatalog.

Vad finns det för support och utbildning? 

Införandekoordinatorn på din institution har ansvar för att koordinera utbildning och handledning på institutionen. Det genomförs även flera support- och utbildningsinsatser från centralt håll.

Fungerar Athena fast Ladok ligger nere? 

Ja. Athena läser in data från Ladok, men därefter kan man sedan jobba med befintligt data fast Ladok är nere. 

 

Vilka förutsättningar gäller för att börja använda Athena?

Inledningsvis finns det vissa krav på de kurser som ska in i lärplattformen. Här nedan finns de krav/förutsättningar som gäller: 

  • Institutioner som vill börja använda Athena måste även utse en införandekooordinator och en Athena-administratör. 

 

Vad är en införandekoordinator?

Institutioner som vill börja använda Athena måste utse en intern införandekoordinator. Denna person är länken mellan institutionen och IT-avdelningen och ska förmedla information om Athena och införandet inom institutionen. Det handlar om att koordinera och kommunicera kring utbildning/handledning till kollegorna samt stötta kollegor som jobbar med att bygga upp sina kurser i Athena. Införandekoordinatorn kommer även att fungera som kontaktperson mellan institutionen och IT-avdelningen.

Vad är en Athena-administratör?

Institutioner som vill börja använda Athena måste utse minst en intern Athena-administratör. Denna administratör behöver dels ge lärarna behörighet till Athena via Sukats kontohantering samt skapa kursplatserna i Athena via ett separat kursadministrationsverktyg. När kursplatserna är skapade i Athena behöver Athena-administratören manuellt lägga till kursläraren på kursen i Athena.

Athena-administratören behöver bara lägga in den första läraren på kursen. Sedan kan läraren själv lägga till flera lärare vid behov. 

 

Varför heter lärplattformen Athena?

För att systemet ska uppfattas som universitetets och eftersom IT-avdelningen byggt sina egna kopplingar till andra system som Ladok, SISU och Sukat. En namntävling genomfördes under hösten 2017 och ur över 100 olika förslag blev Athena utsett.

Athena är namnet på IT-tjänsten och SU:s system. Itslearning är fortsatt namnet på produkten som används och företaget som levererar produkten.

Ska hela universitet ha samma system nu?

Avsikten med upphandlingen var först och främst att få en ersättare för Mondo. Mondo används idag av ungefär hälften av universitetets institutioner och studenter. Det avtal som träffats ger möjlighet för större volym och vi välkomnar flera institutioner som vill vara med i den gemensamma satsning på pedagogiskt stöd i Athena som nu ligger framför oss.

 

Funktionalitet i Athena

Hur loggar jag in i Athena?

När du har fått behörighet, kan du logga in i Athena med ditt vanliga universitetsinlogg på https://athena.su.se/

Hur får jag som lärare behörighet till Athena?

Ta kontakt med din lokala Athena-administratör på institutionen så ger hen dig behörighet via Sukats kontohantering.
För att du ska få tillgång till din kurs i Athena behöver din Athena-administratör lägga till dig som deltagare på den automatgenererade kursen från Ladok.

 

Vad finns det för ny funktionalitet i Athena? 

Athena har en betydligt modernare design och mer funktionalitet än Mondo. Exempel på ny funktionalitet är förutom planeringsverktyget, möjligheten att koppla lärandemål till olika aktiviteter samt en enklare meddelandefunktion med all kommunikation samlad på ett ställe. Det är även möjligt att ge studenter kommentarer direkt i inskickade dokument med Word online och studenter kan samarbeta och skriva i ett gemensamt dokument med hjälp av Word online-funktionen. Funktionaliteten i systemet kommer också att utökas efter hand.
I Serviceportalen hittar du också supportartiklar om hur du använder funktionaliteten i Athena.
 

Går Athena att använda i mobilen?  

Ja, det finns en mobilapp för iphone och android. Mobilappen heter ”its” för itslearning, som är leverantören.

Hur går utvecklingen av Athena till?

Athena är en molntjänst som SU har köpt in av leverantören itslearning. Det är itslearning som står för den övergripande produktutvecklingen. IT-avdelningen kan därför inte själva utveckla funktionalitet i Athena, utan gör detta i samarbete med itslearning. Läs mer om hur utvecklingsarbetet går till här. 

 

Hur lång tid tar det att lägga upp en kurs i Athena? 

Tiden det tar att lägga upp en kurs i Athena varierar beroende på kursen omfattning och upplägg etc. Tänk på att första gången du lägger upp en kurs tar det ofta längre tid än du tror - så tänk på att påbörja arbetet i god tid före kursstart. 

För de som tidigare använt Mondo är det viktigt att tänka nytt i och med övergången till Athena. Sättet att strukturera upp kursinnehåll i Athena är väldigt annorlunda jämfört med hur lärare är vana vid att arbeta i Mondo – vilket kan innebära att nya användare behöver lägga extra mycket tid i början.

För att komma igång med Athena rekommenderas att man tar del av en grundläggande demonstration och/eller hjälpdokumentation/videoguider/självstudiekurs. Därefter är det lämpligt att gå på en 3-timmars workshop för att varva teori och praktik och bygga upp sin kurs. Detta är tillräckligt för att komma igång, men inte tillräckliga för att utnyttja alla de funktioner som finns i systemet. Det krävs tid för att utforska hur man kan använda olika funktioner som stöd för sina pedagogiska idéer.

 

Kan en kurs ha flera lärare? 

Om flera lärare ska ha tillgång till samma kurs kan den lärare som blivit tillagd själv lägga till fler lärare (förutsatt att den lärare som ska läggas till har ett universitetskonto samt behörighet till Athena).

 

Kan externa lärare få tillgång till Athena? 

Ja, under förutsättning att de har ett universitetskonto. Planen är att kunna erbjuda någon form av gästkontohantering i framtiden.
 

Det går att skapa kurser i Athena på två sätt - automatiskt och manuellt. Det rekommenderade sättet är att automatgenerera kurser som finns i Ladok. Det är institutionens Athena-administratör som skapar kursplatserna i Athena via ett separat kursadministrationsverktyg. Kursen innehåller då alla registrerade studenter för kurstillfället, kursplanen från SISU samt schemat från TimeEdit.

Kurser som inte finns i Ladok måste man skapa manuellt i Athena. Alla användare rekommenderas att skapa en testkurs för att utforska Athenas möjligheter. Innehållet från testkursen kan sedan kopieras över till den automatgenererade kursen.

 

Kan jag skapa en testkurs?

Ja, alla användare rekommenderas att skapa en testkurs för att utforska Athenas möjligheter. Innehåll från testkursen kan sedan kopieras över till den automatgenererade kursen. 
Testkursen döps lämpligen med användarens namn och ordet testkurs, t ex ”Marikas testkurs”.

 

Vart vänder jag mig om jag har synpunkter på Athena? 

All support sker via Serviceportalen (su.se/serviceportalen). IT-avdelningen samlar in krav och önskemål och driver utvecklingen av plattformen, både gentemot leverantören itslearning men även internt med kopplingar till andra system.
 

Om upphandlingen

Hur togs kraven fram?

Vi landade i en lista över ca 100 funktionella krav och 50 tekniska krav. De funktionella kraven togs fram i ett samarbete med IT-samordningsgruppen som var varit mycket aktiv med workshops som engagerade ett flertal lärare och studenter. Hela kravställningen gick också på remiss till Områden, CeUL och studentkårerna för att ge verksamheten stor möjlighet att påverka och prioritera.

Hur såg utvärderingsmodellen ut?

Först gick vi igenom alla krav på funktionalitet och satte poäng enligt en definierad skala. De tre system som var bäst (högst poäng) gick vidare till Användbarhetstester med hjälp av lärare och studenter. Funktionalitet, användbarhet och pris vägdes sedan samman till en total där vinnaren utsågs. 

Hur viktigt var priset?

Utvärderingsmodellen utformades så att priset endast i liten mån inverkade på utfallet. Det absolut viktigaste i utvärderingsmodellen var användbarhet och därefter funktionalitet. Och vad det gäller användbarhet var det en grundförutsättning att omfattande tester skulle genomföras med lärare och studenter. Även studenter med funktionsvariationer har deltagit i testerna.

Vilka lämnade anbud?

Fyra leverantörer lämnade anbud: Blackboard, Desire2Learn, itslearning och PingPong. En av de större leverantörerna på marknaden var mycket aktiv under hela anbudstiden med många frågor men valde att inte lämna anbud. Den leverantören vann en parallell upphandling för gemensam leverans via Sunet för de lärosäten som önskar. 

Hur har akademin / verksamheten fått medverka och påverka?

Akademin / verksamhetens medverkan har varit ovärderlig under hela processen med starkt deltagande och inflytande genom bland annat:

  • kravinsamling
  • remiss av kravställningen
  • IT-samordningsgruppen har varit mycket aktiv i kravinsamling och utvärdering
  • lärare och studenter har medverkat vid omfattande tester under utvärderingen av alternativ.

Har vi fått det bästa systemet?

Alla de system som varit med i upphandlingen har olika styrkor och svagheter. Med det omfattande arbete som gjorts för att sammanställa en kravbild som representerar det som är viktigt för Stockholms universitet och med omfattande tester som genomförts känner vi oss trygga med att ha fått det system som bäst uppfyller våra önskemål.

Väljer vi ett annat system än alla andra?

Det har gjorts liknande upphandlingen på flera andra lärosäten de senaste 2-3 åren med olika utfall. Varje lärosäte har sin verklighet, sin modell, sin organisation, sina andra system och rutiner som ska samverka och därmed sin unika kravbild. Det är naturligt, och bra för konkurrensen på marknaden, att flera olika system förekommer på svenska lärosäten. 

Varför valde vi inte att gå med i Sunet´s gemensamma upphandling?

Det var avgörande att själva kunna ställa upp krav som är unika för Stockholms universitet utifrån vårt sätt att organisera arbetet och framförallt att verksamheten kunde vara med och själva påverka i hög grad vilket system det skulle bli.