För att mäta hur nöjda användarna är med universitets centralt erbjudna IT-stöd för undervisning (Mondo, Turnitin, Survey&Report och AdobeConnect) genomförs regelbundet en webbenkät. Syftet med enkäten är att få in synpunkter på potentiella förbättringsområden samt få ett totalmått på nöjdheten som kan mätas och följas upp. Målsättningen är att genomföra webbenkäten åtminstone vartannat år för att kunna effektivisera IT-stöden utifrån verksamhetens behov. Enkäten skickas ut till alla anställda förutom universitetsförvaltningen.

Du hittar rapporterna från de tre senaste enkäterna längst ner på sidan.