Ladok används som studiedokumentationssystem av 40 universitet och högskolor samt CSN i Sverige genom ett konsortium, se ladok.se

Inledning 

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer (grund och avancerad, samt forskarnivå). Inrapporteringen av uppgifter i Ladok bestäms av nationella förordningar, till exempel Högskoleförordningen och av lokala bestämmelser. Se Styrdokument som rör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Uppgifterna i Ladok används dels i universitetets resultatredovisning och för vidarerapportering till bland andra Statistiska centralbyrån och CSN.

Varje universitet och högskola ska föra ett register över studerande och deras resultat enligt Förordning (1993:1153). Ladokdatabasen innehåller uppgifter från och med höstterminen 1977.

Lärarhögskolan i Stockholms (LHS) slogs samman med Stockholms universitet 2008. LHS började använda Ladoksystemet från och med höstterminen 1993.

Ladok - ett offentligt register

Grundprincipen är att alla uppgifter om de studerande i Ladok är offentliga liksom motsvarande uppgifter registrerade på annat sätt. Utlämnande av uppgifter måste dock ske kontrollerat och i enlighet med relevanta lagar och lokala regler.

Externa beställningar av uppgifter hänvisas i första hand till berörd ämnesinstitution.

Rör det sig om mer komplexa beställningar kan de hänvisas till Systemförvaltning Ladok.

Avgifter för uttag av data

Se Avgiftsförordningen.

Ladokblanketter

Ladokblanketter

Ladokutbildningar för personal

Utbildning i Ladok är obligatorisk för dig som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock ej lärare och examinator/attestant. Vi ger Ladok grundutbildning och påbyggnadsutbildningarna Ladok doktorandadministration samt Ladok utbytesstudier. För de två sistnämnda krävs att du först deltagit i Ladok grundutbildning.

Vi ger också kurs i Ladok Utbildningsplanering. Den kräver inte genomförd Ladok grundutbildning.

Beslut om krav på genomgången utbildning för behörighet till Ladok finns på                   Dnr SU 40-0023-10.

Utbildningsschema

SISU

SISU, Studieinformation vid Stockholms universitet, är ersatt av funktionaliteten utbildningsplanering i Ladok från och med 1 juni 2023.

Statistik och uppföljning

Ladoksystemet ligger till grund för beräkningen av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) och därmed tilldelningen av statliga medel.

Det finns olika sätt för institutionen att söka fram statistikuppgifter ur ladokdatabasen.

  • via Ladoks olika utdatafunktioner
  • via beslutsstödsverktyget Qlik Sense, ett verktyg för att föra samman information från olika källsystem

Länk till Beslutsstödsverktyget Qlik Sense

Kombinerad rapport HST/HPR

Hur beräknas HST och HPR

Stockholms universitets årsredovisning

Ladoks utdatatjänster

Ladok har ett antal utdatatjänster. Flera av dessa kan kombineras för att få fram rätt population.

Information på ladok.se

Terminstider

Uppgifter om terminstider och periodindelning

 

Kontakt

Systemförvaltning Ladok
E-post: ladok@su.se
Telefontider
måndag - torsdag kl. 10.00 - 11.00
Telefonnr: 08-16 39 89