HST = Helårsstudent

Helårsstudenter baseras på antalet förstagångsregistrerade och fortsättningsregistrerade studenter i grundutbildningen. Student måste vara registrerad på sista rapporteringsdag för budgetåret (i mitten av januari).

helårsstudent = kurstillfällets poäng * (antal registrerade/60hp)

Exempel:
En kurs om 30 hp har 50 studenter. Antal registrerade (50) delat med 60 ger talet 0.83 som multipliceras med 30, det vill säga kurstillfällets poäng. Detta ger 25 helårsstudenter.

Periodisering av kurser över årsskiften

Eftersom verksamhetsåret inte följer budgetåret/kalenderåret måste man periodisera kurser som går över årsskiftet. Höstterminens kurser pågår under 17 veckor på innevarande budgetår och 3 veckor på nästkommande. Till innevarande års vårtermin förs tre januariveckor från föregående hösttermin.

Kurstillfällen periodiseras enligt nedan:

  Från föregående termin Innevarande budgetår   Till nästa budgetår
Kurstillfälle null Vårtermin Hösttermin null
30 hp heltid 4.5 hp 30 hp 25.5 hp 4.5 hp
15 hp deltid 2.2 hp 15 hp 12.8 hp 2.2 hp
15 hp heltid null 15 hp 15 hp null
15 hp heltid 4.5 hp (andra delen av terminen) 15 hp (andra delen av terminen) 10.5 hp 4.5 hp

 

HPR = Helårsprestation

Helårsprestationer baseras på summan av alla presterade poäng under en period (vanligtvis ett kalenderår).

helårsprestation = summa hp/60 där summan är samtliga hp på kursen presterade av studenterna under tidsperioden

Exempel:
Under året har man på institutionen gett en kurs om 15 hp. Tio studenter har tagit alla 15 hp, medan åtta studenter bara tagit 7.5 hp. Detta ger (10*15)+(8*7.5)=210 om man summerar. Genom att dela 210 med 60 får man 3.5 helårsprestationer.