Lathundar

Från Javaklient till TE Core

Presentationen från workshopen om migreringen

Kom igång med TE Core - Nyheter, tips och tricks

Här sammanställs några av nyheterna/förbättringarna/ändringarna i TE Core vad gäller grundfunktionerna för kalender och bokningar. Bokningslistan och massändring/kopiering avhandlas i egna lathundar

Skapa objekt - Studentgrupp

Studentgrupper måste skapas och användas i schemat om kursen innehåller seminarier/stugor/labbar/övningar med fler än två parallella grupper. Används grupper vid schemaläggning blir dessutom kurstillfället abstrakt, vilket underlättar schemaläggningen avsevärt. Därutöver får studenten möjlighet att filtrera sitt schema så den enbart ser schemapositionerna för den gruppen den tillhör

Skapa objekt - Delkus, moment och utrustning

Vissa typer av objekt kan du enkelt skapa själv, ex. Delkurs, moment och utrustning

Bokningslistan - utsökningar

Bokningslistan använder du för att se eller söka ut dina eller andras bokningar, antingen för översikt, för att utföra ändringar på många bokningar eller för att kopiera ett schema.

Bokningslistan - massändring (snabb)

Lägg till, ta bort eller ersätt objekt på ett urval bokningar du sökt ut. Du kan välja att ändra enstaka bokningar eller hela urvalet

Experimentläge - ändra bokningar

Genom att använda experimentläget för att göra ändringar får du kontroll över ev. kollisioner som kan uppstå, och har möjlighet att åtgärda dessa de innan du sparar ändringarna

Experimentläge - kopiera schema

För att kopiera bokningar (både kopiering av ett helt schema eller av enstaka bokningar) behöver du gå in i experimentläge. Du får möjlighet att bearbeta bokningarna innan de kopieras, t.ex. kan du ta bort/ersätta enstaka eller samtliga objekt av en typ, tex. kurstillfällen eller lärare

kontakt

Fastighetsavdelningen

Tentamens- och undervisningsservice
timeedit.support@su.se

TE Core