Här nedan beskrivs hur TimeEdits webbschema och webbokning uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister. Denna information är framtagen i samarbete med leverantören av systemet, TimeEdit AB.
 

Hur tillgänglig är TimeEdits webbschema och webbokning?

Så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig TimeEdits webbschema och webbokning, men vissa delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av TimeEdits webbschema eller webbokning

Vissa delar är undantagna från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan. Om du behöver tillgodogöra dig sådant innehåll som du upplever som otillgängligt, kontakta studentexpeditionen eller en kursadministratör på institutionen som ansvarar för ditt schema. Hitta kontaktuppgifter till institutionerna här.

Rapportera brister 

Fastighetsavdelningen i samarbete med TimeEdit AB strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att lagens krav inte uppfylls, vänligen rapportera detta på timeedit.support@su.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur dina synpunkter hanteras kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om TimeEdits tillgänglighet

TimeEdits webbchema och webbokning är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Hur webbplatsen testats – Granskningsmetod:

Utgångspunkten är checklistan Vägledning för webbutveckling

Denna har kompletterats med verktyget Wave

Test av navigering utan skärm (uppläsning) har utförts med MacOS inbyggda verktyg ”VoiceOver” i MacOS 10.15.7.

Både den grafiska bokningssidan samt den grafiska schemasidan har testats

Nedan kommenteras de punkter som inte har status Klar eller Ej relevant.

1.1.1 (R115)    
Många element, t ex formulär saknar textbeskrivning.

1.3.1 (R121) 
Sidan består av fyra delar; Top, schema, sidfot och menyer. 
Kravet Använd WAI-ARIA för sådant som inte går att uttrycka med vanlig html uppfylls inte.

1.3.2 (R122)
Kravet att sidan skall kunna användas utan stilmallar uppfylls inte.
Test av läsordning genom att lyssna igenom innehållet gav som resultat att sidan är svårnavigerad om man enbart navigerar med lyssning och utan pekdon.

1.3.3 (R123)
I stort sett all information återges eller kan genom konfiguration av sidan återges som text. Undantaget är indikationen ”ändrad senaste dygnet” som enbart anges med en färgmarkering (en röd prick). Information om när en bokning senast ändrades kan dock inkluderas som text på bokningarna om sidan konfigureras så.

1.4.13 (R158)
Sökrutan, kalendern och anpassamenyn kräver musklick för att stängas men bokningsinformation och objektinformation kan stängas med ESC.

1.4.5 (R128)
Bilder används inte för att visa text men knappen för sökning visas enbart som en bild (förstoringsglas) utan textbeskrivning.

2.1.1 (R129)
Sidan kräver mus för effektiv navigering.

2.4.1 (R75)
Sidan uppfyller inte kraven.

2.4.3 (R136)
Tab-ordningen är ologisk på vissa delar av sidan.

2.5.3 (R162)
Maskinläsbara etiketter saknas på måga ställen

3.3.1 (R2)
Sidan markerar inte felmeddelanden med WAI-ARIA

3.3.2 (R55) 
Sidan uppfyller endast delvis dessa krav.

4.1.1 (R84)
Koden validerar inte i dagsläget.

4.1.2 (R152)
Sidan innehåller en skräddarsydd komponent: datumväljaren och denna uppfyller inte kravet.

4.1.3 (R164)
Sidan uppfyller inte kravet

Några reflektioner kring visning av scheman:

Även om TimeEdits webbschema formellt skulle uppfylla de tekniska kraven i checklistan är bedömningen att den skulle vara svårnavigerad utan användning av pekdon och svårtolkad vid uppläsning p g a dess grafiska natur.

Genom att istället som standard erbjuda sidan i textformat (vilket är ett konfigurationsalternativ) torde sidan bli betydligt mer lättnavigerad och enklare att tolka.

När man erbjuder länkar till kursscheman från kurshemsidor eller lärplattform finns dessutom möjlighet att direkt länka till en förenklad textbaserad version av schemat. Sker detta så visas inga kontroller för sökning och datumval och sidan blir väldigt lätt att både navigera utan pekdon och lätt att tolka vid uppläsning. Sker detta är bedömningen att sidan uppfyller i princip alla kraven i checklistan.