Inloggning

https://cloud.timeedit.net/su/web/

 

Ingång Sök schema

Ingen inloggning krävs. Sökning av schema samt bokningsöversikt över centrala lokaler.

Studenter som vill se sina personliga scheman hänvisas till schema.su.se.
Lärare som vill se sina personaliga scheman hänvisas till funktionen "Mitt schema" under ingången Personal, se nedan.

Ingång Personal

För anställda. Inloggning sker med universitetskontot. Följande sidor med olika funktioner finns tillgängliga:

Schema

För att söka ut scheman för lokal, kurs, kurstillfällen, delkurs (mots. modul i Ladok), moment, person, studentgrupp, personalgrupp, ändamål, undervisningstyp, intitution, utrustning

Kurs

Det går att söka på kurskod eller kursnamn. Observera att en kurs kan ha flera kurstillfällen under samma termin. Du kan därför få ut andra kurstillfällens scheman om det finns fler (t.e.x halvfart och helfart). Kurskoden hittar du i kursplanen.

Kurstillfälle

Är en instans av en kurs. En kurs kan ges flera gånger per termin, ibland samtidigt, exempelvis dagtid eller kvällstid, helfart eller halvfart, distans etc. Studenter blir registrerade på kurstillfälle.

Delkurs

Delkurs i TimeEdit är modulerna i Ladok, och finns således definierade i kursplanerna. Det går att söka på modulens namn eller kod.

Studentgrupp

Grupperna skapas direkt i TimeEdit, och kan få olika namn/beteckningar beroende på vem som skapar de.

Lokal

Här kan du söka ut hur en specifik lokal är bokad.

Undervisningstyp

Här kan du söka ut en viss undervisningstyp t.ex. tentamen eller seminarium och gärna i kombination med en kurs eller institution.

Institution

Här kan du söka ut en specifik institutions bokningar. Observera att det kan bli väldigt många bokningar som visas!

Ändamål

Här kan du söka ut ett specifikt ändamål, t.ex. möte eller högre seminarium, gärna i kombination med din institution. Ändamål bokas endast tillsammans med lokal och institution, ej i samband med kurser och undervisning.

Moment

Här kan du söka på en del av en kurs, t.ex. Italiensk grammatik eller tyska konversation. Används av vissa institutioner för att dela upp kurser i mindre delar.

Person

Här kan du söka ut schemat för anställda på universitetet. Externa gästlärare som inte är anställda anges som fritext i schemat och kan således inte sökas ut.

Mitt schema

Klickar här för få ut ditt personliga schema, både kurs-/lokalbokningar utförda av schemaläggare på institutionen eller dina egna webbokningar.

English schedule

Samma utsökningssalternativ som sidan "Schema" fast på engelska

Schema för export och statistik

Här finns det möjlighet att söka ut på samtliga objekttyper för att sedan kunna exportera till t.ex. Excel för bearbetning. I det exportfilen får du ut utökad information såsom datum för när bokningar skapades/ändrades, längd på bokningar mm.

Lokalbokning för personal (svenska och engelska)

Här kan personal boka institutionsägda lokaler om institutionen tillgängliggjort några som bokningsbara.

Manual webbokning personal (768 Kb)

Utrustningsbokning för personal

Här kan personal boka utrustning om institutionen tillgängliggjort sådan som bokningsbar. Exempel på utrustning kan vara datorer, läsplattor, bilar, cyklar och labbutrustning

Externa bokningar

Används endast av TimeEdits systemadministratörer.

Pågående bokningar

Används för att söka ut och generera scheman till TV-skärmar. 

Ingång studenter webbokning

För studenter. Inloggning sker med universitetskonto.

Här finns bokningssidor för att boka grupp- och resursrum, samt institutionsägda lokaler.

Ingång TimeEditingång för klientanvändare

Här kan du som är klientanvändare se de bokningar som du skapat och ändrat i klienten "Mina bokningar".

Ingång TE Plan

Förplanerings- och tjänsteplaneringsverktyg för de institutioner som beställt TE Plan. Se TE Plan - Tjänsteplanering.