Du hittar TimeEdit på webben via denna länk:

https://se.timeedit.net/web/su/db1/

Ingång Sök schema

För information om hur du söker ut information på den öppna ingången hänvisar vi till denna sida: http://schema.su.se

Ingång Personal

Du loggar in på denna ingång med ditt Sukat-ID: https://se.timeedit.net/web/su/db1/staff2/. Här kan du söka ut mer information för export och statistik samt boka institutionsägda lokaler och/eller utrustning om institutionen angett det.

När du klickat på personalingången och loggat in möts du av ett antal rubriker för att söka ut information från TimeEdit:

Schema

Under denna ingång kan du söka ut det vanligaste objekten vid en utsökning:

Kurstillfälle

Är den anmälningskod som står i utbildningskatalogen eller på antagning.se som studenten söker sin kurs på (fem siffror). Om studenten inte söker sin kurs skapas ändå en tillfälleskod som studenten blir registrerad på.

Kurs

En kurs har en kurskod du kan söka på. Det går även att söka på kursens namn. Tänk på att samma kurs kan ha flera kurstillfällen på samma termin eller terminer efter varandra. Du kan därför få ut andra kurstillfällens scheman om det finns fler (t.e.x halvfart och helfart). Kurskoden hittar du i kursplanen.

Delkurs

Är en del av en kurs och oftast det som studenten får betyg på och som rapporteras in i Ladok. Du kan söka på delkursens namn. Delkursernas namn står i kursplanen.

Studentgrupp

Vissa kurser är indelade i studentgrupper och döps olika på vad det är för ämne och hur kursen är upplagd. Du kan söka på gruppens namn.

Lokal

Här kan du söka ut hur en specifik lokal är bokad.

Undervisningstyp

Här kan du söka ut en viss undervisningstyp t.ex. tentamen eller seminarium och gärna i kombination med en kurs eller institution.

Institution

Här kan du söka ut en specifik institutions bokningar. Observera att det kan bli väldigt många bokningar som visas!

Ändamål

Här kan du söka ut ett specifikt ändamål, t.ex. möte eller högre seminarium, gärna i kombination med din institution. Ändamål bokas endast tillsammans med lokal och institution, ej i samband med kurser och undervisning.

Moment

Här kan du söka på en del av en kurs, t.ex. Italiensk grammatik eller tyska konversation. Används av vissa institutioner för att dela upp kurser i mindre delar.

Person

Här kan du söka ut bokningar på dig själv eller någon annan anställd på Stockholms universitet. OBS: Personer som inte är anställda (t.ex. gästlärare) går inte att söka ut. Personen måste ha ett sukatkonto.

English schedule

Samma utsökningssalternativ som ovan fast på engelska

Schema för export och statistik

Här finns det möjlighet att söka ut på samtliga objekttyper för att sedan kunna exportera till t.ex. Excell för bearbetning. Du kan också söka ut på kontosträng och extern kund (används endast av sektionen för lokalservice). I det exporterade formatet finns också en kolumn med tiden för bokningar.

Lokalbokning för personal (svenska och engelska)

Här kan personal boka institutionsägda lokaler om institutionen angett detta som bokningsbara lokaler i TimeEdit. Kontakta din TimeEditadministratör om du vill att institutionens lokaler ska kunna bokas via TimeEdits webbokning.

Utrustningsbokning för personal

Här kan personal boka utrustning om institutionen angett utrustning som bokningsbar i TimeEdit. Kontakta din TimeEditadministratör om du vill att institutionens lutrustning ska kunna bokas via TimeEdits webbokning. Exempel på utrustning kan vara datorer, läsplattor, bilar, cyklar och labbutrustning

Externa bokningar

Används endast av TimeEdits systemadministratörer.

Pågående bokningar

Används för att söka ut scheman till Tv-skärmar. 

Ingång studenter webbokning

Används endast av studenter som vill boka institutionsägda grupprum om institutionen angett detta.

Ingång TimeEditingång för klientanvändare

Används för användare i TimeEdits klient som gått utbildning i systemet samt systemadministratörer.

Mina bokningar

Finns endast under ingång Personalscheman. Här kan du som är klientanvändare se de bokningar som du skapat och ändrat i klienten.