TimeEdit är ett system som använts på de flesta universitet och högskolor i Sverige för planering, schemaläggning och bokning av resurser. På Stockholms universitet har det varit i bruk i sin nuvarande version sedan 120612. TimeEdit består av en rad olika applikationer och moduler, av vilka följande används på SU:

  • TE Core - Kärnan i TimeEdit, expertklient för schemaläggning och bokning av resurser, avsedd för administratörer som gått utbildning i systemet
  • TE Viewer & TE Reserve - Självservicegränssnitt för visning av schema, webbokning av lokaler/utrustning samt vissa enklare rapportfunktioner. Olika "ingångar" ger tillgång till olika funktioner för olika målgrupper
  • TE Plan - Bemanninsplanering av lärare
  • TE Exam - Systemstöd för tentamensadministration. Stödjer beställning av tentamensplatser, schemaläggning av tentamenstillfällen och tentamensvärdar
  • TE Reporting - Används enbart av systemadministratör för framtagande av statistik
  • TE Debit - Används enbart av systemadministratör. Modul som automatisk genererar debiteringsunderlag från bokningar.

Samtliga bokningsbara lokaler på SU är inlagda i systemet - detta gäller både lokaler som administreras centralt (drygt 100 st. som ägs av Fastighetsavdelningen) och lokaler som ägs av respektive institution (ca. 500 st.).

Användarna kan delas upp i sk. "klientanvändare" och "sällan-användare". Sällan-användare är studenter och lärare som gör enklare bokningar av lokaler och utrustning via ett webb-baserat självservicegränssnitt. Klientanvändarna är administratörer på institutioner (studie- eller kursadministratörer el. dyl.) som måste genomgå en utbildning för att få behörighet att använda TimeEdits expertklient, och på så sätt kunna utföra komplex bokning och schemaläggning. På SU finns det totalt lite drygt 180 klientanvändare och ca 70 användare av Plan. Bland Plan användarna är ca hälften också använare av Core.

Ett sinnrikt behörighetsregelverk med rättigheter och roller tillämpas i systemet för att olika användare ska kunna se och boka det som är relevant för just de. Behörighetsmodellen är baserad på institutionstillhörighet, vad gäller användare, resurser och själva bokningar.