This page in English.

Beslutsstöd

Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika metoder och verktyg för att samla in, strukturera, analysera och visualisera stora mängder data.

Beslutsstödsystemet IVS (Integrerat verksamhetsstöd) samlar information från olika källsystem, informationen struktureras via ett datalager och därefter presenteras informationen i ett webbaserat gränssnitt som ett antal rapporter. I juni 2021 tecknades ett 3-årigt licensavtal för att implementera ett nytt beslutsstödsystem, Qlik Sense. Arbetet med att ersätta nuvarande beslutsstödsystem kommer att pågå under 2021 och 2022.

Beslutsstödsverktyget IVS
Beslutsstödsverktyget Qlik Sense

Dokumentations- och kartläggningssystemet Stratsys

Syftet med Stratsys är att kartlägga och dokumentera organisationens informationstillgångar på ett effektivt och strukturerat vis. Risk- och sårbarhetsanalyserna verifierar huruvida informationstillgångarna är utsatta för risker och/eller sårbarheter. Den kompletta registerförteckningen kan presenteras enkelt och smidigt med hjälp av rapportfunktionen. Synliggör aktiviteter, roller, ansvar och tidplan. Det finns även andra styrmodeller för till exempel VP, SAM, miljö, arbetsmiljö, internstyrning och kontroll.

www.stratsys.se/su

Ekonomisystem

Ekonomisystemet på Stockholms universitet är Raindance 2022 och består av flera moduler där alla är webbaserade och integrerade med varandra:

  • Bokföringsportal
  • Projektmodul
  • Anläggningsmodul
  • Leverantörsreskontra
  • Kundreskontra
  • Uppföljningsmodul
  • E-handel

Raindance 2022

Forskningsdatahantering

DMPonline - verktyg för datahanteringsplaner

DMPonline är Stockholms universitets forskares verktyg för att skapa, granska och dela digitala datahanteringsplaner som är i linje med lärosätets och forskningsfinansiärers krav.

Logga in i DMPonline
Stöd för din datahanteringsplan från Stockholms universitets forskningsdatateam

Elektronisk labbok, LabArchives

En elektronisk labbok (Electronic Lab Notebook, ELN) är en labbok där forskare kan dokumentera forskningsprojekt digitalt. LabArchives är ett ELN-verktyg där forskare på ett överskådligt och tillförlitligt sätt kan samla information om metoder, resultat och mjukvaror som använts, spåra ändringar och dela material med relevanta parter.

Elektronisk labbok, LabArchives

Lagringslösning för forskningsdata, Sunet Drive/Nextcloud

Sunet Drive/Nextcloud är Stockholms universitets säkra och lättillgängliga lagringslösning för forskningsdata. Du som är forskare eller doktorand rekommenderas använda Sunet Drive/Nextcloud. Där kan du lagra all din forskningsdata och annan forskningsinformation. Lösningen är placerad innanför Sveriges gränser och tillåter lagring av personuppgifter och känsliga personuppgifter, om du som forskar måste hantera sådana.

Logga in (och skapa konto) i Sunet Drive/Nextcloud
Hur du använder Sunet Drive/Nextcloud

Forskningsfinansiering

Prisma

I Prisma kan du som forskare söka bidrag från de svenska finansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Karolinska institutet, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen och Skolforskningsinstitutet och hantera dina beviljade bidrag. Du som deltar i granskningsarbetet av ansökningar kommer här hitta all information och kunna registrera data. Målsättningen med Prisma är att förenkla arbetet för sökande, granskare och medelsförvaltare. Innan du som forskare kan ansöka om medel, måste du skapa ett personligt konto i Prisma.

Länk till Prisma

Research Professional

Research Professional är en internetdatabas med vilken det är möjligt för alla forskare vid Stockholms universitet att hitta aktuella utlysningar av forskningsmedel och resebidrag samt automatiskt bevaka utlysningar av intresse.

Stockholms universitet prenumererar på Research Professional och den är tillgänglig från alla datorer på Stockholms universitet. Om du skapar ett eget konto kan du sedan använda databasen från vilken dator som helst.

Länk till Research Professional

Forskningspublicering - vetenskapliga publikationer och data

Vetenskapliga publikationer

DiVA

Diva vid Stockholms universitet innehåller publikationer producerade av universitetets forskare och studenter. Sedan 2007 ska DiVA innehålla bibliografiska uppgifter om samtliga publikationer från Stockholms universitets forskare och lärare. Universitetsbiblioteket ansvarar kvalitetssäkring av posterna i DiVA och gör regelbundna importer från Web of Science.

Som forskare ska du själv - för de publikationer som inte importerats automatiskt - registrera bibliografiska uppgifter i DiVA och ladda upp den elektroniska versionen av din publikation via ett webbformulär. Du loggar in med ditt universitetskonto. Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta sin institution.

Publikationer från Stockholms universitet
Registrera i DiVA
Stöd för hur du registrerar i DiVA

SwePub

SwePub är en nationell databas över forskningspublikationer vid svenska lärosäten. Publikationer från Stockholms universitet importeras till SwePub från DiVA. SwePub förvaltas och vidareutvecklas av Kungliga biblioteket, och används av Vetenskapsrådet som underlag för nationell överblick och som importkälla till Prisma.

Swepub

Forskningsdatapublicering - datarepositorier

Du kan läsa mer om hur du publicerar forskningsdata i enlighet med universitetets policy under www.su.se/publiceradata. Universitetet hjälper dig med din publicering av forskningsdata i följande datarepositorier:

Stockholm University Library Dataverse
Stockholm University Figshare
Svensk Nationell Datatjänst, SND
Stockholm University Library Zenodo
Bolincentrets databas för klimatforskning

Innovation och samverkan

Crowdhelix

Crowdhelix är en öppen innovationsplattform som skapar länkar mellan ett internationellt nätverk av forskare och innovativa företag, så att de kan planera och leverera banbrytande samarbetsprojekt.

Stockholms universitet är medlem i Crowdhelix, vilket ger våra forskare tillgång till plattformen där man kan publicera en egen profil, efterlysa och besvara förfrågningar om forskningssamarbete och söka gemensamma anslag.

Länk till Crowdhelix

Kommunikationsstöd

Grafisk manual

Här finns riktlinjer, exempel och stöd kring  vår visuella identitet (även kallat grafisk profil) och användningen av beståndsdelarna logotyp, typsnitt, färgpalett, grafiska element och bilder. Det finns information om vilket stöd som finns och hur du hittar det. Alla medarbetare vid Stockholms universitet ska följa universitetets riktlinjer för visuell identitet.

Manual för visuell identitet: logotype, mallar och typsnitt

Produktionsverktyget, mediabanken och evenemangsverktyget

I Mediabanken finns bilder, mallar, presentationsmaterial, logotyper och andra underlag för nerladdning. Allt finns samlat i mappstrukturer, och är sök- och nedladdningsbart. Produktionsverktyget är till för den medarbetare som önskar producera enklare grafiska enheter. Det är ett webbaserat mallverktyg som gör det snabbt och smidigt att producera enligt Stockholms universitets visuella identitet. Logotyper, färger, grafiska element och teckensnitt finns i formgivna mallar i verktyget. Det enda som behövs är dator och internetuppkoppling.

Länk till verktygen och mediabanken

E-postverktyget

Text om verktyget kommer att läggas in. Utbildning finns och krävs innan behörighet ges.

Polopoly, webbpublicering (CMS)

Universitetets universitetsgemensamma webbpubliceringsverktyg Polopoly, är ett kraftfullt Content Management System (CMS). Tillgång till Polopoly ges efter genomgången webbredaktörsutbildning.

Länk till webbredaktörsgränsnittet i Polopoly

Zoom

E-mötestjänsten Zoom erbjuder ett användarvänligt verktyg för att anordna möten online, oavsett var du befinner dig. Tjänsten kan användas för större föreläsningar, mindre seminarier, handledning, arbetsmöten och grupparbeten.

E-mötestjänsten Zoom

Kemikaliehanteringssystem - KLARA

KLARA är universitetets användarvänliga hanteringssystem som förenklar och effektiviserar kemikaliehanteringen inom institutioner och forskargrupper.

KLARA

Lagringslösning, Box

Du kan komma åt dina filer från datorer, mobiltelefoner och surfplattor. All trafik till och från tjänsten är krypterad, och filerna lagras krypterade hos leverantören. Om du är doktorand eller forskare och hanterar personuppgifter eller känsliga personuppgifter, rekommenderas du istället använda lagringslösningen Sunet Drive.

Logga in (och skapa konto) i Box
Instruktioner för att komma igång med Box

Personalsystem

Flextidsregistrering för teknisk och administrativ personal
Primula – personaladministrativt system
ReachMee – rekryteringssystem

Personalkatalogen SUKAT

SUKAT är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både anställda och studenter. Du kan dock bara söka och få resultat för anställda. Det är mycket viktigt att uppgifterna i SUKAT är korrekta eftersom behörigheter i olika IT-system sätts här.

Läs mer om databasen SUKAT
Sök personal - SUKAT

Säkerhets- och miljöarbete samt lagbevakning

Säkerhet-Arbetsmiljö-MiljöInRapportering

För rapportering och anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser. Nytt system istället för SAMIR är upphandlat och systemtest pågår under VT 2023. Använd dessa länkar för  din anmälan tillsvidare:

Anmälan av säkerhetsavvikelse
Polisanmälan
Tillbud/arbetsskada
Miljöavvikelse

Notisum

Notisum är en internetbaserad tjänst som bevakar svensk och europeisk lagstiftning med fokus på de krav om lagbevakning och laglista som ställs på företag som är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. I Notisum hittar du bland annat laglistor enligt tema, ändringskommentarer och funktioner för lagefterlevnadskontroll.

Notisum

Studie- och utbildningsadministration

VFU-portfölj

Ladok

Studieadministration för delar av Ladok. Administrera tentamenstillfällen, betygsrapportera, sök fram studenter, doktorander, kurser samt e-postadresser till grupper och individer. Tillgängligt för alla anställda vid Stockholms universitet.

Ladok

Survey&Report

Survey&Report är ett webbaserat enkätverktyg som kan användas av alla anställda och studenter på Stockholms universitet. Alla som har ett universitetskonto kan logga in i verktyget och skapa enkäter. Verktyget är primärt tänkt för kursvärderingar, men alla typer av enkäter och undersökningar kan göras med verktyget.

Survey&Report

Time Edit

TimeEdit är det schemaläggnings- och resursbokningssystem som används på Stockholms universitet för planering, schemaläggning och bokning av resurser. TimeEdit består av en rad olika applikationer för olika funktioner och behov: Behöriga administratörer på institutioner loggar in i TE Core, TE Plan eller TE Exam med ett till systemet lokalt konto. Övriga anställda loggar in i självservicegränssnittet TE Viewer/TE Reserve (schemavisning och webbokning) med universitetskontot.

TimeEdit - Core (schemaläggning)
TimeEdit - Viewer/Reserve/Plan (schemavisning, webbokning, bemanningsplanering)
TimeEdit - Exam (central tentamen)